Реінжиніринг бізнес процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві: світова і російська практика

73

Результатом оптимізації бізнес-процесів є такі зміни в структурі діяльності компанії, які спрямовані на підвищення ефективності існуючих бізнес-процесів. Коли необхідна оптимізація? в першу чергу, оптимізація представляє з себе порівняно невеликі зміни, націлені на поліпшення бізнес-процесів. Тобто, оптимізація, як засіб поліпшення бізнес-процесів необхідна саме в тому випадку, коли немає необхідності в докорінних змінах. Коли ж така необхідність виникає, то, як правило, застосовується спосіб, іменований як реінжиніринг бізнес-процесів. Він полягає в перебудові ключових процесів підприємства. У списку основних цілей реінжинірингу знаходяться зниження вартості бізнес-процесів, витрат часу на їх проведення і кількості співробітників, які в них беруть участь. Як правило, при застосуванні даного методу змінюються завдання підрозділів і організаційна структура компанії.

Дж. Чампі та м. Хаммер є авторами самого терміна «реінжиніринг», і визначили вони його як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення докорінних поліпшень в основних актуальних показниках їх діяльності: вартість, якість, послуги і теми». Таким чином, реінжиніринг – це кардинальна зміна, націлена на підвищення ефективності бізнес-процесів в кілька разів.

Проблема вибору методу оптимізації бізнес-процесів вирішується дослідженням показників підприємства. Точніше кажучи, необхідне проведення їх аналізу, щоб зрозуміти, наскільки велика відмінність реальних показників і запланованих.

Варто розуміти, що важливий усвідомлений вибір бізнес-процесів, які потребують реінжинірингу. Зміна другорядних процесів може не привести до вагомих змін, але навіть найменші зміни ключових процесів можуть обернутися серйозним підвищенням ефективності.

Так, логічно навести критерії визначення бізнес-процесів, які потребують оптимізації. Ними можуть бути:

 • стратегічна важливість процесу для підприємства
 • фінансова значимість процесу для підприємства
 • значимість процесу в рамках системи управління підприємством
 • періодичність виконання процесу

Реінжиніринг бізнес-процесів є складним і трудомістким завданням, до вирішення якої необхідно підходити з великою відповідальністю. Одним з основних факторів для проведення успішного та ефективного реінжинірингу бізнес-процесів є наявність конкретної методологічної основи. Досвід провідних консалтингових компаній світу дозволив розробити чималу кількість методологій проведення реінжинірингу.

З метою проведення реінжинірингу, вже досить давно використовуються case-технології. Безліч консалтингових фірм засновували свої підходи до реінжинірингу саме спираючись на case-технології розробки інформаційних систем.

Як вже було визначено раніше, реінжиніринг являє собою фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення корінних поліпшень в найбільш важливих показниках їх діяльності-вартість, якість і теми. В даному випадку необхідно розглядати компанію як об’єкт, який може бути побудований, спроектований або перепроектований відповідно до інженерними принципами.

Реінжиніринг не єдина методика проведення змін в системі управління компанією. Даний метод має свої переваги і недоліки.

Перетворення бізнес-процесів діляться на еволюційний і революційний типи. Еволюційний тип є реструктуризацією, революційний – реінжинірингом. Дані методи мають різну ступінь впливу на організаційну структуру. Еволюційний реінжиніринг передбачає оптимізацію внутрішньої інтеграції різних бізнес процесів, при цьому відсутнє внесення істотних змін у функціонування організації. Революційний реінжиніринг, навпаки, полягає в перепроектуванні всіх бізнес-процесів і це призводить до повної переорієнтації фірми на новий вид бізнесу.

Чому необхідність проведення реінжинірингу взагалі виникає? це обумовлено специфікою сучасного ринку. Наприклад, вироблена продукція змінила орієнтацію на задоволення різних груп і споживачів з орієнтації на масового споживача, або відбувається розширення, коли товари перестали бути «локальними». Так само до цього можна віднести зростання значення ролі інформаційних технологій у сфері проектування, виробництва та реалізації продукції.

Для проведення реінжинірингу є важливим знайти відповіді на такі питання:

 • чому компанія робить саме те, що вона робить?
 • чому компанія застосовує саме такі способи для досягнення поставлених цілей?
 • до чого прагне компанія, тобто якою в результаті компанії необхідно стати?

Як було раніше помічено, присутня наявність процесів, на відміну від традиційного виду діяльності компанії. Адже при наявності в компанії ієрархічної структури вкрай важко провести оцінку ефективності проведених змін, а при орієнтації на процеси є легко оцінювані характеристики, такі як вартість, тривалість, якість і ступінь задоволення споживача.

Також дуже значущим фактором якісного реінжинірингу є перехід підприємства на використання нових інформаційних технологій. Застосування інформаційних технологій може відображатися як в принципових змінах діяльності працівників, так і в повній заміні існуючих бізнес-процесів.

В цілому кажучи, саме виникнення технології реінжинірингу бізнес-процесів отримало свій початок, завдяки тим сучасним досягненням інформаційних технологій, які відповідають за зв’язок учасників бізнес-процесів в єдиному технологічному ланцюжку швидше і надійніше в порівнянні з традиційними організаційними методами контролю і координації.

Безсумнівно, є необхідним розуміти, як відбувається процес реінжинірингу. Нижче наведена схема (рисунок 1), що відображає поетапне проведення реінжинірингу.

Як видно на представленій схемі, початковими етапами є визначення наявних проблем і ідентифікація процесів.

Зворотний інжиніринг передбачає дослідження існуючих бізнес-процесів. На даній стадії відбувається побудова принципових схем бізнес-процесів, які необхідні для того, щоб зрозуміти сутність бізнес-процесу в цілому і виявити напрямки реорганізації бізнес-процесів.

Прямий інжиніринг передбачає побудову нових бізнес-процесів. Полягає він у моделюванні нових бізнес-процесів. В такому випадку відбувається побудова декількох моделей бізнес-процесів.

 • ідеальна модель-те, що може бути досягнуто в перспективу, і те, до чого необхідно прагнути.
 • реальна модель-модель, яка може бути досягнута в прийнятний час з урахуванням наявних ресурсів.

Реальна модель повинна бути побудована таким чином, щоб в перспективі була можливість переходу до ідеальної моделі.

Після того, як основні напрямки реорганізації бізнес-процесів були визначені, відбувається розробка забезпечують підсистем, які відповідають за підтримку функціонування нової системи організації бізнесу.

Малюнок 1. Етапи проведення реінжинірингу

Інструментальні засоби реінжинірингу бізнес-процесів.

Як було помічено раніше, розвиток інформаційних технологій і певні досягнення в цій сфері сприяли виникненню технології реінжинірингу. На даний момент, проведення реінжинірингу неможливо уявити без використання певних інструментальних засобів. Їх можна розділити на:

Системи моделювання бп

Системи імітації бп

Системи управління та аналізу бп

Системи реалізації бп

До систем моделювання бп можна віднести такі продукти, як aris, bpwin, microsoft visio. Кожен програмний продукт, як правило, має свій набір нотацій, які детально описуються в посібниках користувача.

Системи імітації, або ж, імітаційного моделювання, є серйозним інструментом при проведенні реінжинірингу. Даний метод передбачає імітування виконання процесу в режимі прискореного часу. Даний метод дозволяє прогнозувати результати, що є обґрунтуванням його застосування при проектуванні нового бізнесу.

Bpm системи виконують такі функції, як моніторинг, моделювання та виконання бізнес процесів.Вони дозволяють виявляти слабкі місця і вдосконалити бізнес-процеси.

Erp системи надають можливість отримання необхідної інформації про поточний стан справ на підприємстві для прийняття оперативних рішень. Загалом кажучи, erp системи служать базою для вибудовування і автоматизації основних бізнес-процесів компанії, інтегрованого планування та обліку діяльності.

Перехід на erp обумовлюється необхідністю вдосконалення бізнес-процесів організації. Це сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів, прозорості та якості інформації, простоти використання, а також надає можливість інтеграції з іншими інформаційними системами.

Так чи інакше, все ще існує проблема недостатнього опрацювання питань даного підходу до управління. Але очевидний прогрес, на тлі постійно розвивається програмного забезпечення і нотацій для опису бізнес-процесів. Застосування інформаційних технологій стало ключовим фактором при використанні реінжинірингу, і є безліч інструментальних засобів для досягнення найбільш ефективного результату. Велика кількість інформаційних систем супроводжує реінжиніринг на кожному з етапів. І, незважаючи на те, що застосування реінжинірингу все ще є серйозним заходом, досить довгим і трудомістким процесом, то велика кількість інформаційних технологій дозволяє чітко визначити необхідні заходи в залежності від поставлених цілей і завдань, яких необхідно домогтися.

кількість переглядів публікації: please wait

Бізнес-процес-чітко окреслений набір операцій, що здійснюються з певним алгоритмом і заради досягнення конкретного результату, принципово важливого для компанії.

Бізнес-процес не завжди збігається із зоною відповідальності того чи іншого відділу. Зазвичай в ньому беруть участь співробітники різних підрозділів фірми.

Основоположником даної науки є м.хаммер. Він підкреслював « » бізнес-процес перетинає функціональні межі, тому бізнес-процеси мають наступну структуру:

1. — стратегічне планування (формування цілей і політики компанії);

2. — виробництво (від закупівлі сировини до відвантаження продукції);

3. — розробка нового продукту (від вироблення концепції до створення зразка);

4. — продажі (від виявлення потенційного клієнта до отримання замовлення);

5. — виконання замовлення (від оформлення замовлення до отримання платежу)».

«як є» і» як треба » — це 2 здандартних базових підходи в процесному управлінні.

У міру руху від одного стану до іншого відбувається оптимізація бізнес-процесу.

1. Реінжиніринг бізнес-процесу

Реінжиніринг існує 15 років (з 1997р). Він має на увазі стрибкоподібне збільшення показників ефективності функціонування бізнесу. Реінжиніринг передбачає не повільне отримання результату, а швидке здійснення глибоких і всебічних докорінних змін системи управління, тобто прорив зростання ефективності в десятки і сотні разів.

Таким чином, метод революційного перетворення діяльності підприємства, докорінної перебудови його бізнесу і отримав назву реінжиніринг.

Автор реінжинірингу визначив його наступним чином-це » фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектіроніе бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності , як витрати, якість, рівень обслуговування і оперативність».

2. Ключові поняття реінжинірингу

Фундаментальний реінжиніринг — це відповідь на питання «чому ми повинні робити те, що ми робимо?», «чому ми повинні робити це тим способом, яким ми це робимо?». У цьому випадку реінжиніринг спочатку визначає » що підприємство має робити» і тільки потім «як робити», тобто концентрується на тому, що має бути.

Радикальний реінжиніринг — радикальність означає зміну речей і ситуацій в самому їх корені. У бізнес-реінжинірингу радикальність означає відкидання всіх існуючих структур і процедур, і втілення нових способів виконання робіт.

Координальний реінжиніринг-реалізація програми поступового поліпшення якості, тобто. У цьому випадку бізнес-реінжиніринг застосовується тільки тоді, коли є гостра необхідність у «вибуховому» впливі.

3. Способи поліпшення бізнес-процесу

Існує 2 способи поліпшення бізнес-процесу:

Редизайн — еволюційна зміна;

Реінжиніринг — революційна зміна.

Реінжиніринг-радикальна зміна підприємницьких процесів в найважливіших напрямках. У будь-якому випадку процес повинен бути ретельно задокументований. Для цього використовується 3 способи опису:

1. Текстовий — у вигляді формулювань, які імовірно будуть зрозумілі всім учасникам процесу.

2. За допомогою таблиць, посадових інструкцій — стандартні форми документообігу накладають обмеження на формулювання в уникненні різночитань.

3. Графічна форма-процеси відображені у вигляді схем і діаграм.

4. Основні принципи реінжинірингу бізнес-прцесів

1. Концентрація відповідальності (кілька робіт об’єднуються в одну);

2. Делегування повноважень у поєднанні з самоконтролем (оперативні рішення приймаються працівниками на місцях);

3. Природний порядок виконання процесу, паралельний або послідовний;

4. Робота виконується там, де її можна виконати найбільш ефективно, аж до передачі клієнту процесу;

5. Скорочується обсяг погоджень, перевірок і контролю (контроль з боку менеджерів замінюється по можливості контролем з боку споживачів результатів даного процесу);

6. Повинна усуватися будь-яка робота, що не додає споживчу вартість.

Бізнес-процеси-найважливіший елемент у визначенні реінжинірингу і найбільш важко розуміється керівниками.

Бізнес-процеси-горизонтальні ієрархії внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або її окремих компонентів.

Існують наступні категорії бізнес-процесів:

Процеси, що безпосередньо забезпечують випуск продукції;

Процеси планування та управління;

Ресурсні процеси;

Процеси перетворення.

Бізнес-процес характеризується:

Існуючою технологією реалізації бізнес-процесу;

Існуючою структурою бізнес — системи;

Засобами автоматизації обладнання; механізмами, що забезпечують реалізацію бізнес-процесу.

5. Основні показники оцінки ефективності бізнес-процесів

1. Кількість виробленої продукції заданої якості, оплаченої за певний інтервал часу.

2. Кількість споживачів продукції.

3. Кількість типових операцій, які необхідно виконувати при виробництві продукції за певний інтервал часу.

4. Вартість витрат виробництва продукції.

5. Тривалість виконання типових операцій.

6. Капіталовкладення у виробництво продукції.

6. Зміни в бізнесі, які не є реінжинірингом

1. Реінжиніринг не можна безпосередньо ототожнювати з автоматизацією бізнес-процесів, тобто автоматизація бізнес-процесу з використанням інформаційних технологій.

2. Програмне забезпечення, завдання якого полягає в переписуванні на основі сучасних технологій застарілих інформаційних систем.

3. Реінжиніринг не є ні реструктуруванням, ні зменшенням розмірності-ці терміни позначають зменшення можливостей компанії.

4. Зміна організаційної структури-це реструктуризація, а реінжиніринг має справу з бізнес-процесами.

5. Реінжиніринг — не поліпшення якості і не глобальне управління якістю, хоча реінжиніринг і управління якістю відводять центральну роль бізнес-процесам, але існує принципова відмінність:

А) управління якістю приймає наявні процеси і намагається їх поліпшити;

Б) реінжиніринг замінює існуючі процеси на абсолютно нові.

10. Основні властивості реінжинірингу

Реінжиніринг — це перепроектування ділових процесів для досягнення радикального поліпшення діяльності фірми. Реінжиніринг бізнесу вимагає все почати з нуля. В рамках реінжинірингу старі формулювання втрачають своє значення, тому що важливим є те, як фірма бажає організувати роботу саме сьогодні з урахуванням сьогоднішнього попиту на ринку.

Основними властивостями реінжинірингу є:

1. Відмова від застарілих правил і підходів до ділового процесу і почати його з нуля;

2. Нехтування діючими системами, структурами та процедурами компанії. Радикальна зміна способів господарської діяльності;

3. Приведення до значних змін показників діяльності.

11. Основні ситуації в бізнесі, що вимагають втручання реінжинірингу

Реінжиніринг необхідний у випадках потреби дуже істотних поліпшень. Відомі 3 основні ситуації, що вимагають втручання реінжинірингу:

1. — в умовах, коли фірма знаходиться в стані глибокої кризи. Ця криза може виражатися в неконкурентному рівні витрат, в масовій відмові споживачів від продукту фірми.

2. — в умовах, коли поточне положення фірми може бути визнано задовільним, проте прогнози її діяльності є несприятливими. Фірма стикається з небажаними для себе ситуаціями — в конкурентоспроможності, прибутковості і рівні попиту.

3. — реалізацією можливостей реінжинірингу займаються не професіонали, хоча їх завдання полягає в прискореному нарощуванні відриву від ближайщіх конкурентів і створенні унікальних конкурентних переваг.

12. Учасники реінжинірингової діяльності та їх функції

Для реалізації реінжинірингових процесів необхідно сформувати організаційну структуру на чолі з основними її учасниками.

Лідер проекту реінжинірингу — один з топ-менеджерів фірми, які очолюють реінжинірингову діяльність. Функції лідера:

Організаційні обов’язки

Ідеологічне обґрунтування проекту реінжинірингу

Створення в колективі загального духу новаторства, інтузіазму і відповідальності

Лідер повинен володіти високою внутрішньою енергією.

Керуючий комітет складається з:

Членів вищого керівництва фірми

Лідера реінжинірингу

Менеджерів бізнес — процесів.

Функція спостереження за процесом

Функція узгодження цілей і стратегії реінжинірингу

Узгодження інтересів різних робочих команд

Рішення конфліктних ситуацій між робочими командами.

У разі відсутності комітету, ці функції виконує лідер проекту.

Менеджер, який здійснює оперативне керівництво.

Виконує формальну роль помічника лідера

Розробляє методики та інструменти реінжинірингу

Навчання та координація дій відповідальних керівників бізнес — процесу

Допомога в організації робочих команд.

13. Види реінжинірингу

Школи реінжинірингу:

1. Американська школа-рушім все потім збираємо знову « «to-be», мета: створення нової іс або доопрацювання існуючої

2. Російська школа «»м’який реінжиніринг».

1. Мета оптимізації

2. Вибираємо критерії, найбільш важливі для компанії

А) обсяг прибутку

Б) частка ринку компанії

В) якість обслуговування компанії

3. Класифікація бп компанії

4. Вибір тих, що приносять прибуток

5. Будуємо по ним модель бп

Допрацьовуємо (оптимізуємо) спочатку ті процеси, що приносять прибуток (осн), після всопогательние.

У реінжинірингу виділяють 2 види діяльності:

1) кризовий реінжиніринг, де йдеться про вирішення вкрай складних проблем організації.

2) реінжиніринг розвитку, який застосуємо тоді, коли справи в організації йдуть в цілому непогано, але погіршилася динаміка розвитку і стали випереджати конкуренти.

Реінжиніринг розвитку може привести до помітного поліпшення, але всього лише до приростного по відношенню до існуючого рівня ведення бізнесу. Це відбувається за рахунок відмови від малоцінних додаткових видів діяльності; пересування кордонів між підрозділами і делегування повноважень з метою підвищення продуктивності, економії необхідних ресурсів.

Кризовий реінжиніринг як бізнес-процесів, так і всієї організації в цілому вимагає перепроектування в першу чергу взаємин між постачальниками і споживачами. Будь-який вид діяльності реінжинірингу повинен здійснюватися після глибокого і ретельного обстеження, що розкриває як недоліки, так і приховані можливості персоналу, процесів, інформації і технології.

В результаті ретельного аналізу виявляються області, що вимагають вдосконалення бізнес — процесів за допомогою управління і спрощення.

14. Діяльність організації за допомогою бізнес-процесів

Щоб забезпечити ефективну діяльність організації достатньо всього від 3-х до 10-ти основних бізнес — процесів.

Виділяють 3 види типових бізнес-процесів:

1. Вироблення стратегії.

2. Розробка нового товару.

3. Виконання замовлень.

Масштаб програми реінжинірингу залежить від того, скільки основних бізнес — процесів буде нею охоплено. Для більшості російських компаній найбільш актуальний кризовий реінжиніринг, оскільки перед ним стоїть проблема банкрутства, отже завданнями реінжинірингу є:

Об’єднання інформаційних ресурсів структурних підрозділів компанії і створення інтегрованої корпоративної інформаційної системи управління.

Забезпечення загального зниження витрат і має можливість гнучкого реагування на зміну ринкової ситуації в системі управління.

15. Об’єкти реінжинірингу

Модель бізнесу-представлення основних господарських процесів фірми, взятих в їх взаємодії з діловим середовищем фірми.

Майбутній образ фірми-це спрощений образ оригіналу, що відображає головні його риси і не враховує другорядні деталі.

Процес реінжинірингу базується на 2-х цих поняттях:

Майбутній образ фірми

Модель бізнесу

Об’єктом реінжинірингу є не організації, а процеси. Компанії піддають реінжинірингу не відділи продажів, а роботу, виконувану персоналом цих відділів.

У кожній фірмі присутні наступні об’єкти реінжинірингу:

А) розробка продукту — від вироблення концепції продукту до його створення;

Б) продажу — від виявлення потенційного клієнта до отримання замовлення;

В) виконання замовлення — від оформлення замовлення до отримання платежу;

Г) обслуговування бізнес — процесу як об’єкт — від отримання запиту за претензіями до дозволу виниклої прпоблеми.

16. Основні етапи реінжинірингу

1. Формується бажаний образ фірми — це відбувається в рамках стратегії фірми та її орієнтирів;

2. Створюється модель реального або існуючого бізнесу фірми-реконструюється система дій, робіт, за допомогою яких компанія реалізує свої цілі;

3. Розробляється модель нового бізнесу (прямий реінжиніринг):

А) перепроектуються вибрані господарські процеси

Б) формуються нові функції персоналу

В) створюються інформаційні системи, необхідні для здійснення реінжинірингу

Г) проводиться тестування нової моделі бізнесу (попереднє застосування в обмеженому масштабі);

4. Впровадження моделі нового бізнесу в господарську реальність фірми.

17. Базові методи і форми роботи, покладені в основу реінжинірингу

1. Кілька робочих процедур об’єднуються в одну — відбувається горизонтальне стиснення процесу. Якщо не вдається привести всі кроки процесу до однієї роботи, то створюється команда, що відповідає за даний процес.

2. Виконавці приймають самостійно рішення — в ході реінжинірингу здійснюється не тільки горизонтальне, а й вертикальне стиснення процесів — це відбувається за рахунок самостійного прийняття рішення виконавцем, т.е. Наділення співробітників великими повноваженнями і збільшення ролі кожного з них в роботі компанії призводить до значного підвищення продуктивності людей.

3. Кроки процесу виконуються в природному порядку.

4. Процеси мають різні варіанти виконання.

5. Робота виконується в тому місці, де це доцільно

6. Зменшується кількість перевірок і керуючих впливів

7. Мінімізується кількість погоджень

8. Уповноважений менеджер забезпечує єдину точку контакту, тобто. Грає роль буфера між складним процесом і замовником.

9. Переважає змішаний централізовано-децентралізований підхід до управління.

18. Методології моделювання бізнес-процесів

На практиці здійснення реінжинірингу необхідно починати з вибору найбільш підходящої методології опису (моделювання) бізнес — процесу.

Найбільш ефективним є:

1. — блок-схема бізнес-процесу, що складається з прямокутників (що позначають дії), ромбів (що позначають прийняті рішення) і стрілок, що з’єднують ці елементи між собою і один з одним.

2. — словесний опис бізнес -Процесу, що відповідає на питання що? хто? де? как? навіщо? і чому? а також які витрати часу грошових коштів на прийняття рішень, очікування і здійснення дій в бізнес — процесі.

Дані моделі є простими і очевидними, але складність питань, що виникають в процесі бізнесу, вимагають більш ефективних моделей і методологій. Для цього існують комп’ютерні програми.

19. Інструменти реінжинірингу

В системі реінжинірингу об’єднані можливості ключових сучасних інформаційних технологій, які застосовуються з використанням таких інструментів:

Графічний, об’єктивно орієнтована мова для опису моделей і проектів;

Засоби анімації і імітаційного моделювання реконструюються процесів;

Методи штучного інтелекту для повного і адекватного подання експертних знань про процеси.

Все це відкриває доступ до безпосереднього моделювання та реконструювання бізнес — процесів новій групі користувачів — менеджерів.

20. Реінжиніринг в росії

Реінжиніринг важливий для російського підприємництва, тому що йому необхідні істотні зміни. У вітчизняних умовах не сформованими є бізнес-процеси, бізнес-процедури, регламенти облікової практики — без чого реінжиніринг неможливий.

Основними складовими процесу управління змінами є:

Оцінка готовності до змін самої фірми;

Розробка плану впровадження цих змін.

Російським менеджерам пропонується наступна методика використання потенціалу реінжинірингу:

1. Визначення напрямку розвитку бізнесу

2. Визначення масштабу і кінцевих цілей проекту

3. Планування процесу, здійснюване фахівцями

4. Визначення структури організації та кадрової політики

5. Технологічна підтримка

6. Визначення фізичної інфраструктури (будівлі, обладнання)

7. Здійснення внутрішньої політики фірми та оцінка впливу чинного законодавства

8. Мобілізація ресурсів для здійснення проекту

У чому полягає поняття і сутність реінжинірингу бізнес процесів компанії? які основні етапи його проведення?

Реінжиніринг бізнес процесів організації-це метод активізації і контролю над процесами перетворень за допомогою аналізу, заснованого на розвиненій уяві, і систематичного планування.

Мета реінжинірингу бізнес процесів. діяльність будь-якої організації, незалежно від розмірів, типу і поставлених перед нею цілей, полягає, за великим рахунком, в перетворенні деякого набору вхідних даних (наприклад, сировини або необробленої інформації) в потрібні результати (продукти або послуги). Для отримання переваг у конкурентній боротьбі організація повинна перетворювати вхідні дані у вихідні більш ефективно, ніж конкуренти, концентруючи увагу на рівні ефективності основних бізнес-процесів. В цьому випадку необхідно регулярно вивчати і вдосконалювати пов’язані з виробничою діяльністю процеси.

У книзі «реінжиніринг корпорації» («re-engineering the corporation») її автори хаммер і чампі визначають реінжиніринг бізнес процесів як «фундаментальне переосмислення і радикальну переробку бізнес-процесів для досягнення істотних удосконалень при актуальних критичних рівнях ефективності, таких як вартість, якість, діапазон послуг і швидкість». Удосконалення в якості обробки, пропоновані рбп, характеризуються трьома факторами: ефективністю обробки( наприклад, вартістю, періодом циклу); якістю (вимірюється мірою задоволення вимог клієнта, асортиментом і якістю кінцевих продуктів); і часом обробки.

Переваги:

 • при ідентифікації вузьких місць, рбп часто формує нові ринки.
 • рбп заохочує творчість, інноваційний підхід в командах.

Недоліки:

 • часто звернення до рбп сприяє різкому зростанню інвестицій в сферу інформаційних технологій (іт).
 • досить висока вартість рбп може прискорити колапс компаній, що знаходяться в прикордонному стані.
 • формування усіченої форми організації шляхом її скорочення може відняти у неї можливість
 • виконувати програми перетворень.

Основні етапи реінжинірингу бізнес процесів

#1 розвивайте перспективний підхід-мислите глобально. Топ-менеджмент зобов’язаний добре розбиратися в особливостях розвитку бізнес-процесів. Його характер і напрямок визначаються очікуваннями клієнтів, перевагами конкурентів і можливостями впровадження новинок у сфері іт. Сформуйте чітку, але широку перспективу. Уміння мислити великими, ясними формами — ось реальна вигода застосування реінжинірингу бізнес процесів.

#2 проведіть підготовчу роботу в організації. У підтримці комунікацій лежить ключ до успіху при проведенні змін. Сформуйте бізнес-пакет для реалізації перетворень, виділіть цілі і завдання реінжинірингу. Заохочуйте відгуки на перетворення і вітайте внесок кожного з службовців компанії.

#3 аналізуйте протікають процеси. В деталях моделюйте поточні процеси. Повертайтеся до тих з них, які потребують доопрацювання. У цьому випадку зменшується можливість помилки. Прислухайтеся до зайнятих в процесі співробітникам, це дозволить ідентифікувати наявні проблеми. Записуйте будь-яку корисну ідею, обов’язково повертайтеся до її розгляду кілька разів. Звертайте увагу на вузькі місця, вживайте заходів для того, щоб не було зривів в планах саме по цих пунктах.

#4 визначте показники ефективності або основні напрямки зростання. Підвищення ефективності можна помітити тільки в тому випадку, якщо є якась точка відліку. Процедура оцінки ефективності включає спостереження за наступними показниками:

 • кількість трансакцій;
 • число циклів;
 • кількість дефектних виробів або рекламацій;
 • ступінь задоволення запитів клієнтів.

Переконайтеся, що три величини-ефективність обробки, якість продукту і час його розробки — вивчаються всебічно. Підхід, прийнятий у стратегічному порівняльному оцінюванні, може принести користь при ідентифікації потенційних «точок прориву», які дозволять розвинути успіх.

#5 ставтеся до процесу творчо. Почніть з вивчення потреб клієнтів і ще раз вивчіть особливості процесу. Для переосмислення скористайтеся наступними підказками.

 • приділіть увагу збору інформації, яка необхідна на всьому протязі життєвого циклу процесу, з’ясуйте її джерело, прискорте хід її поширення.
 • зменшуйте необхідність координації дій індивідуальних учасників процесу, але не відділів або функціональних підрозділів.
 • вдосконалюйте обслуговування клієнтів, розділяючи обов’язки, спираючись на довіру, делегуючи повноваження, дозволяючи партнерські відносини для підтримки відносин між клієнтами і постачальниками.
 • ідентифікуйте основні бізнес-висновки: важливо виділяти подібні моменти при описі взаімодейс твія процесів. Крім того, потрібно приділяти увагу інфраструктурі з підтримки перетворень, описувати поряд зі стратегією менеджменту, системами вимірювань, заохочувальними програмами і важливі для організації величини, і системи цінностей співробітників, які повинні бути прийняті всіма зацікавленими особами.

#6 плануйте реалізацію реінжинірингу бізнес процесів. На впровадження перетворень потрібен час, хоча завдяки рбп серйозні поліпшення повинні відбутися за короткий час, все ж розклад запланованих перетворень не повинно відрізнятися стислістю. Ще раз підкресліть необхідність перетворень, виробіть єдину позицію з менеджерами і службовцями для усунення існуючої неясності. Досягніть підтримки і схвалення реалізації пропонованих нововведень. У план реалізації слід включити наступні кроки:

 • обов’язково вказуйте розклад, бюджети, критерії завершення перетворень, економічне обґрунтування всіх заходів;
 • ініціюйте навчання персоналу, що має велике значення для поступовості перетворень;
 • введіть нові системи контролю;
 • інформацію про поліпшення поширюйте негайно;
 • пильна увага до випадковості необхідно для вирішення несподівано виникаючих проблем;
 • зміни фізичного місця перебування або макета, робочих потоків і організаційних структур, складу обладнання та інформаційних систем, тестування і пілотних проектів, а такожЗміни ролей і заходів відповідальності стануть результатом подальшого розвитку процесу реінжинірингу;
 • план повинен забезпечити реалізацію важливих і швидких результатів вже на ранніх етапах, це дозволить завоювати більше прихильників серед співробітників.

#7 аналізуйте і оцінюйте перебіг процесу. Постійно аналізуйте хід виконаного процесу, щоб переконатися в реальності досягнень. Поддер живайте зворотний зв’язок з співробітником никами, що дозволить кожному бути в курсі позитивних зрушень і недоробок. Наявність зворотного зв’язку буде надихати персонал і, в свою чергу, допоможе іденті фицировать області подальших удосконалень.

Таким чином, реінжинірнг бізнес процесів є ефективним методом проведення поліпшень в організації, виявленні «вузьких місць» і в кінцевому рахунку збільшенні прибутковості компанії в цілому.

Докорінна перебудова — в цьому, перш за все, суть реінжинірингу бізнес-процесів. Слово» перебудова » тут якнайкраще асоціюється з тією перебудовою, яку пережив в 1985 — 1991 роках радянський союз. Правда, супердержава не витримала такого «струсу». Несподівано для себе і всього світу розвалилася. 10-річний досвід практичного реінжинірингу в розвинених країнах свідчить про те, що приблизно 50-70% компаній, які проводили реінжиніринг своїх бізнес-процесів, якщо і не «розвалилися», то не домоглися тих істотних результатів, заради яких і варто було піддавати себе настільки сильному «стресу». Однак інші 30-50% компаній, що мали мужність «перейти рубікон», що відокремлював затишну і надійну гавань їх бізнесу від штормів і ураганів океану жорсткої конкурентної боротьби, показали всьому світу, що «гра коштує свічок», домігшись стрибкоподібного збільшення показників ефективності функціонування бізнесу. У найближчій перспективі всі фірми, незалежно від їх бажання і ступеня усвідомлення необхідності глибоких внутрішніх змін, обумовлених об’єктивними невідворотними динамічними змінами зовнішнього ділового середовища, приречені, щоб уникнути зникнення, на реінжиніринг своїх бізнес-процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів принципово відрізняється від змінюють один одного останні 30-40 років модних віянь в менеджменті, таких, наприклад, як управління по цілям, диверсифікація, бенчмаркінг, тотальне управління якістю, що передбачає постійне «приростное», покрокове вдосконалення та ін.

Реінжиніринг бізнес-процесів не передбачає здійснення постійних, але незначних змін, що ведуть до невеликого «приростному» (на одиниці і навіть десятки відсотків) поліпшення показників функціонування компанії. В результаті успішно проведеного реінжинірингу-швидкого здійснення глибоких і всебічних докорінних змін системи управління-компанія досягає істотного,» проривного » зростання ефективності (в десятки і сотні разів). Специфіка реінжинірингу полягає в тому, що існуюча понад 250 років вузька спеціалізація і обумовлена нею багаторазова передача відповідальності як у виробництві, так і, особливо, в управлінні, віджили свій вік і реінтегруються нині в наскрізні бізнес-процеси, відповідальність за які від початку і до кінця беруть на себе згуртовані командним духом групи однодумців, здатні виконувати широкий спектр робіт. Причому, робота в команді передбачає не стільки загальне і постійне схвалення і розчулення з приводу будь-яких дій її членів, скільки творчі дискусії і зіткнення думок з метою вироблення найкращих нестандартних рішень. Як говорив знаменитий шотландський філософ і економіст девід юм:»істина виникає в результаті розбіжностей між друзями».

Метод революційного перетворення діяльності підприємства, докорінної перебудови його бізнесу, що отримав назву реінжиніринг, з’явився на заході в 80-і роки минулого століття. Засновниками теорії реінжинірингу є майкл хаммер і джеймс чампі, які випустили книгу «реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі». Автори визначили реінжиніринг як » фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність».

Розкриємо використані в даному визначенні ключові поняття:

  « фундаментальний»: повинні бути отримані відповіді на найбільш суттєві питання про діяльність підприємства « » чому ми повинні робити те, що ми робимо?», «чому ми повинні робити це тим способом, яким ми це робимо?»реінжиніринг спочатку визначає, що підприємство має робити, і тільки потім — як робити. Реінжиніринг ні для чого з колишнього досвіду не гарантує збереження. Він ігнорує те, що є, і концентрується на тому, що має бути.

  « радикальний »: радикальність означає зміну речей в самому їх корені. У бізнес-реінжинірингу радикальність означає відкидання всіх існуючих структур і процедур і втілення нових способів виконання робіт.

  « кардинальний »: якщо підприємство має падіння прибутку всього на 10%, якщо його витрати всього на кілька відсотків перевищують заплановані, якщо показник якості потрібно поліпшити лише на трохи, якщо обслуговування замовників вимагає лише певного прискорення, то підприємству взагалі бізнес-реінжиніринг не потрібно. У цьому випадку застосовні звичайні методи, наприклад, такі як програми поступового поліпшення якості. Бізнес-реінжиніринг застосовується тільки тоді, коли є гостра потреба у «вибуховому» впливі.

  « бізнес-процеси »: це поняття — найважливіше у визначенні бізнес-реінжинірингу, але воно найбільш важко розуміється керуючими.це горизонтальні ієрархії внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих її компонентів.

Існують наступні категорії бізнес-процесів :

   Процеси, що безпосередньо забезпечують випуск продукції;

   Процеси планування та управління;

   Ресурсні процеси;

   Процеси перетворення.

Бізнес-процес характеризується:

  Існуючою технологією реалізації бізнес-процесу;

  Існуючою структурою бізнес-системи;

  Засобами автоматизації, обладнанням, механізмами тощо, що забезпечують реалізацію процесу.

Основними показниками оцінки ефективності бізнес-процесів є:

  Кількість виробленої продукції заданої якості, сплачене за певний інтервал часу;

  Кількість споживачів продукції;

  Кількість типових операцій, які необхідно виконати при виробництві продукції за певний інтервал часу;

  Вартість витрат виробництва продукції;

  Тривалість виконання типових операцій;

  Капіталовкладення у виробництво продукції.

Так само необхідно розглянути деякі помилкові думки на рахунок реінжинірингу та виявити, які зміни не є бізнес-реінжинірингом :

  Незважаючи на важливу роль, яку інформаційні технології грають в реінжинірингу бізнес-процесів, реінжиніринг не можна прямо ототожнювати з автоматизацією бізнес-процесів. Автоматизація бізнес-процесів, використовуючи інформаційні технології, автоматизує існуючий процес з усіма його недоліками і не ставить перед собою основне завдання реінжинірингу — проектування нового процесу для кардинального підвищення його ефективності.

  Деякі користувачі плутають реінжиніринг бізнесу з реінжинірингом програмного забезпечення, завдання якого полягає в переписуванні — на основі сучасних технологій – застарілих інформаційних систем без зміни самих автоматизованих процесів.

  Реінжиніринг не є ні реструктуруванням, ні зменшенням розмірності. Ці терміни позначають зменшення можливостей компанії, наприклад зниження виробничих потужностей, для відповідності поточним нижчим вимогам. Наприклад, на ринку падає попит на автомобілі компанії gm, і їй необхідно перебудувати виробництво — з мінімальними витратами — у бік зменшення кількості автомобілів, що випускаються. Реінжиніринг, на відміну від реструктурування і зменшення розмірності, прагне зробити більше, а не менше.

  Реінжиніринг — це не реорганізація не «вирівнювання організації«, хоча» вирівнювання» цілком може виявитися результатом проведення реінжинірингу. На відміну від реорганізації та вирівнювання, що мають справу з організаційними структурами, реінжинірингМає справу з процесами. багато компаній бачать причину своїх бід в бюрократії і намагаються з нею боротися. Це помилкова точка зору. при традиційній ієрархічній структурі організації, де процеси розбиті на фрагменти, що виконуються в підрозділах, без бюрократії настане хаос. Бюрократія-це клей, що з’єднує разом підрозділи традиційної організації. Позбутися бюрократії можна тільки за допомогою реінжинірингу, який відновлює цілісність процесів.

  Реінжиніринг ні в якому разі не поліпшення якості і не глобальне управління якістю. хоча і реінжиніринг, і управління якістю відводять центральну роль бізнес-процесам, існує принципова відмінність: управління якістю приймає наявні процеси і намагається їх поліпшити, в той час як реінжиніринг замінює існуючі процеси на нові.

Реінжиніринг — це перебудова (перепроектування) ділових процесів для досягнення радикального, стрибкоподібного поліпшення діяльності фірми. Реінжиніринг бізнесу вимагає почати заново, почати з нуля. Він означає відмову від багато чого з накопиченого за два століття досвіду промислового менеджменту, необхідність забути те, як робота здійснювалася в епоху масового ринку, і вирішити, як вона тепер повинна виконуватися найкращим чином. В рамках реінжинірингу бізнесу старі назви професій і старі організаційні освіти — департаменти, відділення, групи і так далі — втрачають своє значення. У реінжинірингу важливим є те, як ми хочемо організувати роботу саме сьогодні з урахуванням попиту на сьогоднішньому ринку і можливостей сьогоднішніх технологій. Таким чином, аналізуючи вище сказане, виділити властивості реінжинірингу :

  Відмова від застарілих правил і підходів і початок ділового процесу з нуля, що дозволяє подолати негативний вплив сформованих господарських догм;

  Нехтування діючими системами, структурами і процедурами компанії і радикальна зміна способів господарської діяльності – якщо неможливо переробити своє ділове середовище, то можна переробити свій бізнес;

  Приведення до значних змін показників діяльності (на порядок відрізняються від попередніх).

Реінжиніринг необхідний у випадках потреби дуже істотних поліпшень, наприклад, таких як ці 3 основні ситуації, що вимагають втручання:

  В умовах, коли фірма знаходиться в стані глибокої кризи. Ця криза може виражатися в явно неконкурентному рівні витрат, масовій відмові споживачів від продукту фірми і т.п.

  В умовах, коли поточне положення фірми може бути визнано задовільним, проте прогнози її діяльності є несприятливими. Фірма стикається з небажаними для себе тенденціями в частині конкурентоспроможності, прибутковості, рівня попиту і т.д.

  Реалізацією можливостей реінжинірингу займаються благополучні, швидкозростаючі і агресивні організації. Їх завдання полягає в прискореному нарощуванні відриву від найближчих конкурентів і створенні унікальних конкурентних переваг.

реінжиніринг-що це таке?

Докорінна перебудова-в цьому, перш за все, суть реінжинірингу бізнес-процесів. Слово» перебудова » тут якнайкраще асоціюється з тією перебудовою, яку пережив в 1985 — 1991 роках радянський союз. Правда, супердержава не витримала такого «струсу».несподівано для себе і всього світу розвалилася. 10-річний досвід практичного реінжинірингу в розвинених країнах свідчить про те, що приблизно 50-70% компаній, які проводили реінжиніринг своїх бізнес-процесів, якщо і не «розвалилися», то не домоглися тих істотних результатів, заради яких і варто було піддавати себе настільки сильному «стресу». Однак інші 30-50% компаній, що мали мужність «перейти рубікон», що відокремлював затишну і надійну гавань їх бізнесу від штормів і ураганів океану жорсткої конкурентної боротьби, показали всьому світу, що «гра коштує свічок», домігшись стрибкоподібного збільшення показників ефективності функціонування бізнесу. У найближчій перспективі всі фірми, незалежно від їх бажання і ступеня усвідомлення необхідності глибоких внутрішніх змін, обумовлених об’єктивними невідворотними динамічними змінами зовнішнього ділового середовища, приречені, щоб уникнути зникнення, на реінжиніринг своїх бізнес-процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів принципово відрізняється від змінюють один одного останні 30-40 років модних віянь в менеджменті, таких, наприклад, як управління по цілям, диверсифікація, бенчмаркінг, тотальне управління якістю, що передбачає постійне «приростное», покрокове вдосконалення та ін.

Реінжиніринг бізнес-процесів не передбачає здійснення постійних, але незначних змін, що ведуть до невеликого «приростному» (на одиниці і навіть десятки відсотків) поліпшення показників функціонування компанії. В результаті успішно проведеного реінжинірингу-швидкого здійснення глибоких і всебічних докорінних змін системи управління-компанія досягає істотного,» проривного » зростання ефективності (в десятки і сотні разів). Специфіка реінжинірингу полягає в тому, що існуюча понад 250 років вузька спеціалізація і обумовлена нею багаторазова передача відповідальності як у виробництві, так і, особливо, в управлінні, віджили свій вік і реінтегруються нині в наскрізні бізнес-процеси, відповідальність за які від початку і до кінця беруть на себе згуртовані командним духом групи однодумців, здатні виконувати широкий спектр робіт. Причому, робота в команді передбачає не стільки загальне і постійне схвалення і розчулення з приводу будь-яких дій її членів, скільки творчі дискусії і зіткнення думок з метою вироблення найкращих нестандартних рішень. Як говорив знаменитий шотландський філософ і економіст девід юм:»істина виникає в результаті розбіжностей між друзями».

Метод революційного перетворення діяльності підприємства, докорінної перебудови його бізнесу, що отримав назву реінжиніринг, з’явився на заході в 80-і роки минулого століття. Засновниками теорії реінжинірингу є майкл хаммер і джеймс чампі, які випустили книгу «реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі». Автори визначили реінжиніринг як » фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність».

Існують наступні категорії бізнес-процесів:

 • процеси, що безпосередньо забезпечують випуск продукції.
 • процеси планування та управління.
 • ресурсні процеси.
 • процеси перетворення.

Бізнес-процес характеризується:

 • існуючою технологією реалізації бізнес-процесу.
 • існуючою структурою бізнес-системи.
 • засобами автоматизації, обладнанням, механізмами, обспечивающими реалізацію процесу.

Реінжиніринг — це перебудова (перепроектування) ділових процесів для досягнення радикального, стрибкоподібного поліпшення діяльності фірми. Реінжиніринг бізнесу вимагає почати заново, почати з нуля. Він означає відмову від багато чого з накопиченого за два століття досвіду промислового менеджменту, необхідність забути те, як робота здійснювалася в епоху масового ринку, і вирішити, як вона тепер повинна виконуватися найкращим чином. В рамках реінжинірингу бізнесу старі назви професій і старі організаційні освіти — департаменти, відділення, групи і так далі — втрачають своє значення. У реінжинірингу важливим є те, як ми хочемо організувати роботу саме сьогодні з урахуванням попиту на сьогоднішньому ринку і можливостей сьогоднішніх технологій. Таким чином, аналізуючи вище сказане, виділити властивості реінжинірингу:

 1. відмова від застарілих правил і підходів і початок ділового процесу з нуля, що дозволяє подолати негативний вплив сформованих господарських догм.
 2. нехтування діючими системами, структурами і процедурами компанії і радикальна зміна способів господарської діяльності – якщо неможливо переробити своє ділове середовище, то можна переробити свій бізнес.
 3. приведення до значних змін показників діяльності (на порядок відрізняються від попередніх).

Реінжиніринг необхідний у випадках потреби дуже істотних поліпшень, наприклад, таких як ці 3 основні ситуації, що вимагають втручання:

 1. в умовах, коли фірма знаходиться в стані глибокої кризи. Ця криза може виражатися вЯвно неконкурентному рівні витрат, масовій відмові споживачів від продукту фірми і т. П.
 2. в умовах, коли поточне положення фірми може бути визнано задовільним, проте прогнози її діяльності є несприятливими. Фірма стикається з небажаними для себе тенденціями в частині конкурентоспроможності, прибутковості, рівня попиту і т. Д.
 3. реалізацією можливостей реінжинірингу займаються благополучні, швидкозростаючі і агресивні організації. Їх завдання полягає в прискореному нарощуванні відриву від найближчих конкурентів і створенні унікальних конкурентних переваг.

причини виникнення реінжинірингу.

З середини, а ще більше-в кінці 80-х років темп зміни зовнішнього середовища промислових підприємств прискорився, в тому числі за рахунок впровадження інформаційних технологій. У всьому світі зміни в організації виробничої та управлінської діяльності стали відбуватися все швидше. З боку споживачів причини цих змін можна зрозуміти лише з позиції маркетингового аналізу:

 • зросла доступність товарів та послуг виробників з будь-якої точки світу;
 • різко зросли вимоги споживачів до якості товарів і послуг будь-яких видів, строків їх надання;
 • через зростання можливостей вибір, який мають споживачі, став різко зменшуватися час життя товару або послуги на ринку;
 • сильно зросла конкуренція в частині пропозиції нових товарів та підвищення їх якості.

В якості конкретних об’єктивних причин, що викликають необхідність істотних змін у виробництві та його організації, можна виділити наступні три внутрішні (багато в чому взаємопов’язані) причини:

 1. зростання складності нових продуктів, причому в такій мірі коли, ні окрема людина, ні навіть група людей не можуть знати всі технічні деталі продукту. Це справедливо і для автомобільної промисловості, і для страхових та інвестиційних компаній, і для ресторанів «швидкої їжі». Відповідно ускладнюються управлінські завдання.
 2. неефективність подальшого збільшення числа співробітників на всіх рівнях підприємства для вирішення ускладнилися управлінських завдань. Зростання числа співробітників на середніх рівнях менеджменту організації сша багато років був відповіддю на кілька факторів, включаючи зростання складності продуктів і методів бізнесу, плодючість урядових організацій в області законодавчого регулювання і глобалізації комерційної діяльності. Але виникла ситуація, коли зростання числа персоналу перестав позначатися на задоволеності клієнтів. Одна з причин-вартість праці: деякі країни застосували схему бізнесу в сша при істотно меншій вартості робочої сили. Інша сторона проблеми-нелінійне зростання числа управлінців і їх внутрішніх проблем по відношенню до числа працівників, що створюють власне сам продукт або послугу. По-перше, виникає нелінійне зростання запізнень і помилок, по-друге, ефект «один з сошкою. Семеро з ложкою».
 3. недостатня віддача від інвестицій в комп’ютерні системи та інформаційні технології (іт). Розрахунки на те, що використання іт саме по собі вирішить проблеми ефективного управління виробництвом, не виправдалися. Приклад з бізнесу сша: з 60-х років, коли комп’ютери стали доступні багатьом підприємствам, загальні витрати на них склали більше двох трильйонів доларів, проте зростання продуктивності, відповідний зростанню інвестицій, не було отримано. Основна причина: використання комп’ютерів не змінювало нічого в те, як велися справи, не змінювалися обсяг потоків паперів, точки прийняття рішень і їх число і т. П. Тільки поява якісно нових інформаційних технологій змінило ситуацію, коли вони стали як підштовхувати до поліпшення бізнес-процесів, так і давати для цього реальні кошти.

За мотивами до проведення реінжинірингу бізнес-процесів можна виділити три категорії підприємств, які обмірковують і планують для себе реконструкцію:

 1. підприємства знаходяться у великій тривозі (ті, наприклад, які втрачають клієнтів, обсяг продажів, мають погані фінансові показники);
 2. підприємства у яких поточні справи в порядку, але їх керівники передбачають серйозні проблеми в майбутньому. Якщо наявна організація не зміниться;
 3. підприємства, які лідирують у своїй галузі і будуть лідирувати в осяжному майбутньому, але хочуть реорганізації, для того щоб стати недосяжними для конкурентів.

Для росії і країн снд можна виділити й інші, специфічні конкретні мотиви. Наприклад:

 1. рішення вийти на зовнішні ринки зі своїми товарами і послугами (банки. Експорт сировини, авіаперевезення та ін.).
 2. прогноз появи на своєму ринку конкуренції іноземних фірм.
 3. прагнення створити умови, в яких були б вірогідні західні інвестиції в дане підприємство.
 4. бажання перейти до випуску якісно нової продукції для початку конкурентної боротьби (як на національному, так і на зарубіжному ринках).

види реінжинірингу

У реінжинірингу зазвичай виділяють два істотно відрізняються види діяльності:

 1. кризовий реінжиніринг (перепроектування і реінжиніринг бізнес-процесів), де мова йде про вирішення вкрай складних проблем організації, коли справи пішли зовсім погано і потрібен комплекс заходів, який дозволив би ліквідувати «вогнища захворювання».
 2. реінжиніринг розвитку( вдосконалення бізнес-процесів), який застосуємо тоді, коли справи в організації йдуть в цілому непогано, але погіршилася динаміка розвитку, стали випереджати конкуренти.

На думку к. Коулсон-томаса, реінжиніринг розвитку може привести до помітного поліпшення, проте всього лише «приростному» по відношенню до існуючого рівня ведення бізнесу. Таке вдосконалення відбувається за рахунок відмови від малоцінних додаткових видів діяльності, пересування меж між підрозділами і делегування повноважень з метою підвищення продуктивності та економії необхідних ресурсів. На противагу просто вдосконаленню, реінжиніринг передбачає здійснення радикальних, корінних змін. Це може означати кризовий реінжиніринг як бізнес-процесів, так і всієї організації в цілому, а також взаємин з постачальниками і споживачами. Подібна реструктуризація здійснюється після глибокого і ретельного обстеження, що розкриває як недоліки, так і приховані невикористані можливості персоналу, процесів, інформації і технології, а також після осмислення нових способів їх ефективної взаємодії.

В результаті ретельного і всебічного аналізу часто можна виявити великі області вдосконалення бізнес-процесів за допомогою їх спрощення. Так, швидкість і якість протікання певного бізнес-процесу можна збільшити, якщо паралельно виконувати ті види діяльності, які раніше виконувалися послідовно, або узагальнити і систематизувати найбільш важливу інформацію (що збирається в критичних точках протікання бізнес-процесу).

Зусилля з проведення поліпшень в життя повинні бути досить потужними і сконцентрованими. Д. Міллер вважає, що спрощення може стосуватися всього бізнес-процесу або його окремих фрагментів. Інші підходи до вдосконалення бізнес-процесу, що виходять за рамки тільки спрощень, вимагають більш глибокого і радикального втручання в структуру виконання всіх робіт і організації бізнес-процесу.

Щоб забезпечити діяльність більшості організацій, зазвичай достатньо всього від 3 до 10 основних бізнес-процесів. Але визначити їх неможливо без відповідного аналізу та інтуїції. Бізнес-процеси рідко можна описати в термінах традиційних управлінських структур, а тим більше відшукати серед традиційних видів діяльності. Зазвичай виділяють три види типових бізнес-процесів: вироблення стратегії, розробка нового товару, виконання замовлень. Масштаб програми реінжинірингу залежить від того, скільки основних бізнес-процесів буде нею охоплено. Результати дослідження конкретних господарських ситуацій, що виникають в процесі реальних спроб перепроектування і реінжинірингу бізнес-процесів, свідчать як про досягнуті в ряді випадків істотні успіхи, так і про невдачі і розчарування.

Перепректірованіе і реінжиніринг бізнес-процесів може дозволити організації створити можливості для більш тісної взаємодії між постачальниками і замовниками.

Так, наприклад, в результаті успішно проведеного протягом трохи більше одного року реінжинірингу свого бізнес-процесу типу » виконання замовлень»Компанія bell atlantic corporation досягла скорочення часу реалізації цього бізнес-процесу (виконання замовлень на підключення корпоративних клієнтів до каналів зв’язку, що забезпечує високошвидкісну передачу даних і відеокомунікації) з 30 днів до 3 і змогла, таким чином, не тільки зберегти існуючу клієнтуру, але і залучити багатьох нових замовників, тобто значно розширити масштаби свого бізнесу.

Трансформація компанії передбачає рішучу відмову від традиційно сформованих порядків, визначення, переосмислення, переоцінку і проведення змін ключових бізнес-процесів і структури організації. Трансформація передбачає фундаментальне зміна сутності і характеру виконуваних робіт. Підтримка такої фундаментальної зміни вимагає, на думку п. Макхью, дж. Мерлі та у. Віллера, застосування комплексного (системного) підходу до людських ресурсів, навчання і розвитку персоналу, зміни структури управління і ключових бізнес-процесів, що в разі вдалої реалізації може призвести до виникнення синергетичного ефекту (перевищення позитивного результату спільної дії складових деякого процесу або явища над сумою результатів ізольованої дії кожної з них).

Для більшості російських компаній найбільш актуальний сьогодні кризовий реінжиніринг, оскільки перед ними стоітпроблема життя або смерті.

Завдання реінжинірингу включають об’єднання інформаційних ресурсів структурних підрозділів компанії і створення інтегрованої корпоративної інформаційної системи управління, що функціонує в реальному масштабі часу, що базується на об’єктивних даних про фінансові і матеріальні потоки по всіх сферах господарської діяльності фірми, що забезпечує загальне зниження витрат і має можливість гнучкого реагування на зміни ринкової ситуації.

основні етапи та принципи реінжинірингу

Процес реінжинірингу базується на двох основних поняттях: «майбутній образ фірми» і «модель бізнесу». Майбутній образ фірми-спрощений образ оригіналу, що відображає головні його риси і не враховує другорядні деталі. Модель бізнесу — це представлення основних господарських процесів фірми, взятих в їх взаємодії з діловим середовищем фірми. Моделі складаються і прораховуються за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Моделі бізнесу дозволяють визначити характеристики основних процесів ділової одиниці і необхідність їх перебудови – реінжинірингу.

Отже, об’єктом реінжинірингу є не організації, а процеси. Компанії піддають реінжинірингу не свої відділи продажів або виробництва, а роботу, виконувану персоналом цих відділів.

Одним із шляхів поліпшення управління процесами, в сукупності утворюють бізнес компанії, є надання їм найменувань, що відображають їх вихідне і кінцеве стану. Ці найменування повинні відображати всі ті роботи, які виконуються в проміжку між стартом і фінішем процесу. Термін «виробництво», що звучить як назва відділу, краще підходить до процесу, що відбувається від моменту закупівлі сировини до моменту відвантаження готової продукції. За цим же принципом можуть бути названі ще деякі повторювані процеси, наприклад:

 • «розробка продукту» — від вироблення концепції до створення прототипу;
 • «продажі» — від виявлення потенційного клієнта до отримання замовлення;
 • «виконання замовлення» — від оформлення замовлення до здійснення платежу;
 • «обслуговування» — від отримання запиту до вирішення виниклої проблеми.

Після того, як процеси ідентифіковані, необхідно вирішити, які саме з них вимагають реінжинірингу і яким повинен бути його порядок. Отже, весь процес реінжинірингу можна розбити на етапи:

Основні етапи реінжинірингу:

 1. формується бажаний образ фірми. Формування майбутнього образу відбувається в рамках розробки стратегії фірми, її основних орієнтирів і способів їх досягнення.
 2. створюється модель реального або існуючого бізнесу фірми. Тут відтворюється (реконструюється) система дій, робіт, за допомогою яких компанія реалізує свої цілі. Проводиться детальний опис і документація основних операцій компанії, оцінюється їх ефективність.
 3. розробляється модель нового бізнесу. Відбувається пере-проектування поточного бізнесу-прямий реінжиніринг.
 4. впровадження моделі нового бізнесу в господарську реальність фірми. Всі елементи нової моделі бізнесу втілюються на практиці. Тут важлива вміла стикування і перехід від старих процесів до нових, так, щоб виконавці процесів не відчували дисгармонії робочої обстановки і не переживали стан робочого стресу. Еластичність переходу багато в чому визначається ступенем ретельності підготовчих робіт.

Головною метою бізнес-реінжинірингу є різке прискорення реакції підприємства на зміни у вимогах споживачів (або на прогноз таких змін) при багаторазовому зниженні витрат усіх видів.

Перерахуємо базові принципи, покладені в основу реінжинірингу бізнес-процесів:

 1. кілька робочих процедур об’єднуються в одну. Для перепроектованих процесів найбільш характерна відсутність технології «складального конвеєра», в рамках якої на кожному робочому місці виконуються прості завдання, або робочі процедури. Виконувалися різними співробітниками, тепер вони інтегруються в одну-відбувається горизонтальне стиснення процесу. Якщо не вдається привести всі кроки процесу до однієї роботи, то створюється команда, що відповідає за даний процес. Наявність в команді кількох людей неминуче призводить до деяких затримок і помилок, що виникають при передачі роботи між членами команди. Однак втрати тут значно менше, ніж при традиційній організації робіт, коли виконавці підпорядковуються різним підрозділам компанії, розташованих, можливо, на різних територіях. Крім того, при традиційній організації важко, а іноді і неможливо визначити відповідального за швидке і якісне виконання роботи. За наявними оцінками, горизонтальне стиснення прискорює виконання процесу приблизно в 10 разів.
 2. виконавці приймають самостійні рішення. В ході реінжинірингу компанії здійснюють не тільки горизонтальне, але і вертикальне стиснення процесів. Це відбувається за рахунок самостійного прийняття рішення виконавцем, в тих випадках, коли при традиційній організації робіт він повинен був звертатися до управлінської ієрархії. При традиційній організації робіт, орієнтованої на випуск масової продукції, виходили з припущення, що виконавці не мають ні часу, ні знань, необхідних для прийняття рішень. Реінжиніринг відкидає ці припущення, що цілком природно при відмові від масового виробництва і сучасному рівні освіти. Наділення співробітників великими повноваженнями і збільшення ролі кожного з них в роботі компанії призводить до значного підвищення їх віддачі.
 3. кроки процесу виконуються в природному порядку. Реінжиніринг процесів звільняє від лінійного упорядкування робочих процедур, властивого традиційному підходу, дозволяючи розпаралелювати процеси там, де це можливо.
 4. процеси мають різні варіанти виконання. Традиційний процес орієнтований на виробництво масової продукції для масового ринку, тому він повинен виконуватися одноманітно, незалежно від вихідних умов при всіх можливих входах процесу. У наш час висока динамічність ринку призводить до того, що процес повинен мати різні версії виконання в залежності від конкретної ситуації, стану ринку і т.д. Традиційні процеси зазвичай виявляються досить складними — вони враховують різні винятки і окремі випадки. Нові процеси, на відміну від традиційних, ясні і прості — кожен варіант орієнтований тільки на одну відповідну йому ситуацію.
 5. робота виконується в тому місці, де це доцільно. У традиційних компаніях вона організовується за функціональними підрозділами: відділ замовлень, транспортний відділ і т.п., і якщо, наприклад, конструкторському відділу потрібно новий олівець, то він звертається із заявкою у відділ замовлень. Той знаходить виробника, домовляється про ціну, розміщує замовлення, оглядає товар, оплачує його і передає конструкторам. Все це досить марнотратно і повільно. Проведений в одній з компаній сша аналіз показав, що при традиційному розподілі робіт внутрішні витрати компанії на придбання батарейки вартістю 3 дол. Склали 100 дол. Крім того, було встановлено, що 35% всіх замовлень складають замовленняВартістю менше 500 дол. Після проведення реінжинірингу відділи перейшли до самостійного замовлення дешевих товарів. Отже, реінжиніринг розподіляє роботу між кордонами підрозділів, усуваючи зайву інтеграцію, що призводить до підвищення ефективності процесу в цілому.
 6. зменшується кількість перевірок і керуючих впливів. Перевірки і керуючі впливу безпосередньо не виробляють матеріальних цінностей, тому завдання реінжинірингу — скоротити їх до економічно доцільного рівня. Традиційні процеси насичені подібними кроками, єдине призначення яких — контроль за дотриманням виконавцями запропонованих правил. На жаль, на практиці досить часто виявляється, що вартість перевірок і керуючих впливів перевершує вартість замовлення необхідного продукту. Реінжиніринг пропонує більш збалансований підхід. Замість перевірки кожного з виконуваних завдань перепроектований процес часто агрегує ці завдання і здійснює перевірки і керуючі впливу у відкладеному режимі, що помітно скорочує час і вартість процесів.
 7. мінімізується кількість погоджень. Ще один вид робіт, які не виробляють безпосередніх цінностей для замовника , — це узгодження. Завдання реінжинірингу полягає в мінімізації узгоджень шляхом скорочення зовнішніх точок контакту. Як і в п.5, мова йде про стирання граней між функціональними підрозділами.
 8. «уповноважений » менеджер забезпечує єдину точку контакту. Механізм «уповноваженого» менеджера застосовується в тих випадках, коли кроки процесу або складні, або розподілені таким чином, що їх не вдається об’єднати силами невеликої команди. «уповноважений» менеджер грає роль буфера між складним процесом і замовником. Він поводиться з замовником так, як якщо б був відповідальним за весь процес. Щоб виконати цю роль, менеджер повинен бути здатний відповідати на питання замовника і вирішувати його проблеми, маючи для цього доступ до всіх використовуваних інформаційних систем і до всіх виконавців.
 9. переважає змішаний централізовано / децентралізований підхід. Сучасні технології дають можливість компаніям діяти повністю автономно на рівні підрозділів, зберігаючи при цьому можливість користуватися централізованими даними. Важливість об’єднання достоїнств централізації та децентралізації можна проілюструвати на прикладі роботи банків. При роботі з великими корпораціями багато банків здійснюють з одним і тим же клієнтом незалежні фінансові відносини через різні підрозділи. Подібний децентралізований підхід може призводити до хаосу, так як кожен підрозділ відстежує тільки ту частину ринку, яка відповідає його профілю. Наведу реальну ситуацію, в якій банк встановив для одного зі своїх клієнтів максимальний кредит у розмірі 20 млн.доларів. Внаслідок децентралізованості цього банку кожне з його підрозділів видало цьому клієнту по 20 млн., а в результаті клієнт отримав кредит в кілька разів більший, ніж планував банк, що з’ясувалося тільки після банкрутства клієнта.

учасники реінжинірингу.

Реінжиніринг проводять не компанії, а люди. Перш ніж детальніше розглядати суть процесу реінжинірингу, необхідно більше дізнатися про його виконавців — адже їх відбір і організація визначають успіх цього заходу.

працюючи з компаніями, які проводять реінжиніринг, виділяються наступні ролі, які проявляються окремо або в різних поєднаннях:

 • лідер: старший керівник, який дає дозвіл на реінжиніринг в цілому і забезпечує мотивацію;
 • керівник процесу: менеджер, відповідальний за конкретний процес і його реінжиніринг;
 • команда реінжинірингу-група людей, яка проводить діагностику існуючого процесу і займається його перебудовою і впровадженням нових правил;
 • організаційний комітет: орган, що складається з старших керівників, який розробляє загальну стратегію реінжинірингу та відстежує хід його виконання;
 • начальник штабу: співробітник, відповідальний за розробку методів та інструментів реінжинірингу в компанії та за досягнення сі нергії окремих проектів реінжинірингу компанії.

В ідеалі між ними повинні існувати такі відносини: лідер призначає керівника процесу, а той збирає команду, яка проводить реінжиніринг процесу за допомогою начальника штабу і за сприяння організаційного комітету.

методології моделювання бізнес-процесів

Як же на практиці здійснити реінжиніринг? почати необхідно з вибору найбільш підходящої методології опису (або моделювання) бізнес-процесів. Найбільш простими (але часом досить ефективними, особливо на початковому етапі реінжинірингу) є:

 1. блок-схема бізнес-процесу, що складається з прямокутників (що позначають дії), ромбів (що позначають прийняті рішення) і стрілок, що з’єднують ці елементи між собою і один з одним.
 2. словесний опис бізнес-процесу, що відповідає на питання що, хто, де, як, навіщо і чому, а також які витрати часу і грошових коштів на прийняття рішень, очікування і здійснення дій в бізнес-процесі.

На жаль, крім безперечних переваг-простоти і очевидності – ця методологія є недостатньо наочною і зручною для визначення ефективності реалізації бізнес-процесу. Тому був розроблений ряд більш ефективних методологій, найбільш поширеними з яких є наступні:

 • методологія структурного аналізу та проектування (sasd). Ця методологія заснована на класичній і вельми успішній методології структурного проектування програмного забезпечення та інформаційних систем. Так як в розробці прикладних програм і іс доводиться постійно мати справу з різними інформаційними процесами, то не дивно, що розроблені для цього методології виявилися цілком застосовними і для моделювання бізнес-процесів.
 • методологія sadt являє собою подальший розвиток методології структурного аналізу і проектування.
 • методологія idef. Це, мабуть, найбільш глибоко опрацьована і найбільш велика методологія, яка дозволяє описувати не тільки бізнес-процеси, але і функціональні блоки (наприклад, маркетинг або фінанси), різні об’єкти в компанії і дії над ними (наприклад, весь комплекс процесів обробки і виконання замовлення клієнта), а також стан і динаміку розвитку бізнес-одиниць компанії і компанії в цілому.
 • методологія aris (architecture of integrated information systems), яка також є і програмним продуктом для моделювання бізнес-процесів організацій. Будь-яка організація в методології aris розглядається з чотирьох точок зору: організаційної, функціональної, оброблюваних даних і структури бізнес-процесів. При цьому кожна з цих точок зору розділяється ще на три підрівня: опис вимог, опис специфікації, опис впровадження. Для опису бізнес-процесів пропонується використовувати близько 80 типів моделей, кожна з яких належить тому чи іншому аспекту. Aris надає візуальний інструментарій для забезпечення наочності моделей.

Завдання, які доводиться вирішувати в ході реінжинірингу, зазвичай характеризуються високим ступенем складності і великою відповідальністю. Досвід невдач перших років розвитку цього напрямку показав, що успішний реінжиніринг не може бути здійснений без твердої методологічної основи. Наведені вище методології проведення реінжинірингу бізнес-процесів, розроблені провідними консалтинговими фірмами світу.

Історично більшість консалтингових фірм засновували свої підходи до реінжинірингу, виходячи з case-технології розробки інформаційних систем. Тут можна відзначити такі відомі фірми, як gemini consulting-методологія construct і andersen consulting — методологія eagle. П. Хармон відзначає їх орієнтацію на професіоналів в області інформаційних технологій і спрямованість на розробку підтримуючих інформаційних систем.

Однак у проведенні реінжинірингу беруть участь фахівці двох типів-професіонали в області реконструйованого бізнесу і розробники інформаційних систем. Досвід реінжинірингу показує, що по-справжньому успішне і новаторське впровадження інформаційних технологій є унікальним творчим процесом: керуючі компаній і фахівці-технологи, знайомлячись з методами інформаційних технологій, самі роблятьВідкриття щодо можливостей їх використання у своєму конкретному бізнесі. У той же час, створення високоякісних інформаційних систем вимагає участі професіоналів в області інформаційних технологій. Виникає проблема пошуку спільної мови, яка стоїть на шляху інтеграції сучасних технологій моделювання і розробки складних систем: об’єктно-орієнтовані методи, case-технології, інженерія знань, імітаційне моделювання процесів і методи швидкої розробки додатків rad (rapid application development). Саме ця тенденція і спостерігається зараз у розвитку методологій та інструментальних засобів реінжинірингу бізнес-процесів.

Об’єктно-орієнтоване моделювання визнано сьогодні базовою методологією bpr. Традиційно, створюючи інформаційні системи компаній, розробники відштовхувалися від даних. В результаті, використовувані ними підходи до моделювання систем були орієнтовані на опис даних про сутності реального світу і їх взаємозв’язків, але не на поведінку цих сутностей. Оскільки реінжиніринг орієнтований на процеси, а не на дані, традиційні підходи виявилися неадекватними. Об’єктно-орієнтований підхід є єдиним поки підходом, що дозволяє описувати як дані про сутності, так і їх поведінку. Крім того, він забезпечує створення прозорих, легко модифікованих моделей бізнесу та інформаційних систем, що допускають повторне використання окремих компонентів.

Case-технології використовувалися в реінжинірингу практично з моменту його появи. Однак їх орієнтація на розробників інформаційних систем призвела до того, що тепер їх починають об’єднувати з іншими сучасними технологіями — в першу чергу, з об’єктно-орієнтованими.

Імітаційне моделювання забезпечує не тільки найбільш глибоке уявлення моделей для непрограмуючого користувача, але і найбільш повні засоби аналізу таких моделей. Моделі створюються у вигляді потокових діаграм, де представлені основні робочі процедури, використовувані в компанії, описано їх поведінку, а також інформаційні та матеріальні потоки між ними. Втім, побудова реальних імітаційних моделей досить трудомісткий процес, а їх детальний аналіз, що виходить за рамки простого збору статистики за термінами і вартостями, часто вимагає від користувача спеціальної підготовки. Для опису робочих процедур може знадобитися додаткове програмування.

Щоб подолати ці труднощі, сьогодні починають використовувати методи інженерії знань. По-перше, з їх допомогою можна безпосередньо представляти в моделях погано формалізовані знання менеджерів про бізнес-процеси і, зокрема, про робочі процедури. По-друге, вирішується проблема створення інтелектуального інтерфейсу кінцевого користувача зі складними засобами аналізу моделей.

Методи швидкої розробки додатків дозволяють скорочувати час створення підтримуючих інформаційних систем і, отже, використовуються не тільки в ході реінжинірингу компанії, але і на етапі еволюційного розвитку, що супроводжується постійними модифікаціями і поліпшеннями інформаційних систем компанії. Сучасний період характеризується активним переходом до використання інтегрованих методологій та інструментальних засобів.

інструменти реінжинірингу

Використання інструментальних засобів (іс) багато в чому визначає успіх конкретного проекту з реінжинірингу. Всі використовувані в бізнес-реінжинірингу іс можна розділити на наступні групи:

1. Засоби управління проектом .

Призначення: використовуються на підготовчому етапі bpr для планування ходу виконання робіт, а також для супроводу проекту (контролю та коригування планів виконання робіт). Крім того, засоби цієї категорії можуть бути використані на етапах зворотного і прямого інжинірингу для створення моделі бізнес-процесу у вигляді послідовності робіт.

Основні функції:

 • формування календарних графіків робіт, побудова діаграми ганта і мережевих графіків. При цьому можна задавати різні зв’язки між роботами: виконання роботи може допускатися по завершенні іншої роботи, при настанні певного моменту часу і доступності ресурсу і т. Д.;
 • управління ресурсами, що включає можливість задавати розподіл ресурсів між роботами в часі, будувати діаграми ресурсів, проводити аналіз їх завантаженості, автоматично перерозподіляти ресурси;
 • управління витратами, що дозволяють розраховувати фінансові показники проекту, наприклад, складання бюджету проекту, що враховує витрати праці, витрата матеріалів і накладні витрати.

Приклади : ca-superproject (computer associates international), microsoft project (microsoft), time line (symantec).

2. Засоби створення діаграм.

Призначення: це засоби, що використовуються на етапах візуалізації, зворотного і прямого інжинірингу для формування статичних моделей існуючого і нового бізнесу. Крім того, засоби цієї категорії використовуються при розробці інформаційної системи (іс) нового бізнесу.

Основні функції:

 • формування функціональної моделі бізнесу або інформаційної системи. Найбільш поширений метод реалізації даної функції-метод sadt (технологія idef0), що дозволяє описати бізнес-процес або процес в іс у вигляді ієрархії функцій, пов’язаних між собою вхідними/вихідними потоками (матеріальними, фінансовими, інформаційними), керуючими впливами, виконавцями;
 • формування інформаційної моделі бізнес-процесів, в тому числі виділення об’єктів бізнесу, опис їх поведінки і зв’язків один з одним. Найбільш поширений метод реалізації даної функції – метод idef1x, з допомогою якого створюється опис інформаційного простору виконання бізнес-процесів, що містить інформаційні об’єкти (сутності), їх властивості (атрибути), відносини з іншими об’єктами (зв’язку);
 • аналіз ефективності організації бізнесу, що включає виділення показників ефективності бізнес-процесів, функціонально-вартісний аналіз, виділення центрів витрат, аналіз завантаження і розподілу ресурсів. Найбільш поширений метод реалізації даної функції-метод abc (activity based costing – функціонально-вартісний аналіз) – метод визначення вартості та інших характерів виробів і послуг на основі функцій і ресурсів, задіяних у бізнес-процесах.

Більшість case-засобів підтримує лише одну з вище перерахованих функцій.

Приклади : design/idef (meta software), bpwin (logic works), easyabc (abc technologies), staffware (staffware plc)

3. Засоби імітаційного моделювання / анімації.

Призначення: засоби цієї категорії використовуються на етапах візуалізації, зворотного і прямого інжинірингу для аналізу динаміки бізнес-процесів як існуючого, так і нового бізнесу.

Основні функції :

 • побудова потокових діаграм, в яких представлені основні робочі процедури бізнесу і описано їх поведінку, а також інформаційні та матеріальні потоки між ними. При описі потоків враховуються різні метрики (наприклад, частота появи заявок, час виконання кожної робочої процедури, час передачі вихідних даних і т. Д.);
 • «програвання » моделей в стислому часі або покроковому режимі, зміна характеристик потоків і розподілу ресурсів за принципом «що — якщо». При цьому використовуються анімаційні ефекти для демонстрації роботи моделі.

Найбільш поширений метод імітаційного моделювання-cpn (color petri nets-розфарбовані мережі петрі)-методологія створення динамічної моделі бізнес-процесу, що дозволяє проаналізувати залежні від часу характеристики виконання процесу і розподіл ресурсів для вхідних потоків різної структури.

Приклади : servicemodel (promodel), rethink (gensym), modsym (casi).

4. Засоби створення інформаційних систем

Призначення: це засоби, що використовуються на етапі прямого інжинірингу для розробки інформаційних систем у складі нових бізнес-процесів.

Основні функції :

 • формування функціональної структури (архітектури) інформаційної системи. Найбільш поширений метод реалізації даної функції-dfd (data flow diagrams-діаграми потоків даних) — методологія структурно-функціонального аналізу, що описує зовнішні по відношенню до системи джерела і адресати даних, логічні функції, потоки даних і сховища даних;
 • структурування(моделювання) даних, в тому числі: створення концептуальної моделі структури бази даних, автоматична генерація фізичної моделі бд та ін найбільшого поширення набули: метод побудови er(entity-relationship) — діаграм чена і методологія уорнера-орра dssd (data structured systems development);
 • швидка розробка додатків (візуальне програмування). Засоби, що забезпечують дану функцію називаються rad-засобами (rapid application development). Вони являють собою візуальні дизайнери додатків з автоматичною кодогенерацією і дозволяють створювати додатки в інтерактивному режимі за допомогою набору візуальних засобів.

Приклади : s-designor (powersoft), case*designer (oracle), power builder, rational rose (rational software)

5. Інтегровані багатофункціональні засоби.

Призначення: це засоби, що автоматизують всі основні етапи bpr, починаючи від планування робіт за проектом, формування статичних і динамічних моделей існуючого і нового бізнесу і закінчуючи формуванням інформаційної системи підтримки нового бізнесу.

Основні функції:

 • специфікація бізнес-процесів, побудова та аналіз функціональної, структурної моделей бізнесу (підтримка методології idef, потоки робіт у поєднанні з об’єктною орієнтацією і т. Д.);
 • можливості імітаційного моделювання;
 • включення засобів розробки додатків або стикування з rad-засобами.

Крім того, засоби даної категорії, як правило, підтримують багатокористувацький доступ до інструментарію. Деякі засоби використовують методи інженерії знань (експертних систем), що дозволяють представляти в моделях погано формалізовані, евристичні знання експертів про бізнес-процеси.

Приклади : g2 (gensym), sparks (coopers&lybrand).

Система rethink.

Реінжиніринг бізнес процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві: світова і російська практика

З інтегрованим підходом до підтримки реінжинірингу можна ознайомитися на прикладі одного з перспективних інструментальних засобів реінжинірингу нга бізнес-процесів — системи rethink, розробленої фірмою gensym (сша). У цій системі об’єднані можливості ключових сучасних інформаційних технологій: графічний об’єктно-орієнтована мова для опису моделей і проектів, засоби анімації та імітаційного мо деліро вання реконструйованих процесів, методи штучного інтелекту для повного і адекватного уявлення експертних знань про процеси. Все е то відкрило доступ до безпосереднього моделювання та реконструювання бізнес-процесів новій групі користувачів — менеджерам. Поєднання п розрачних засобів інтерактивної графіки з можливостями моделювання процесів в реальному часі дозволяє їм самостійно, без допомоги програмістів, втілювати свої ідеї у вигляді працюючих моделей процесів.

Система rethink побудована на базі інструментального комплексу і є проблемно-орієнтованим додатком, що дозволяє розробникам використовувати не тільки спеціалізовані засоби моделювання бізнес-процесів, а й універсальні засоби комплексу зі створення інтелектуальних об’єктно-орієнтованих систем управління реального часу.

Для представлення моделей бізнес-процесів використовуються діаграми, що складаються з блоків і з’єднань. Блоки представляють завдання в бізнес-процесах, а з’єднання — потоки сутностей: документів, інформації, а також предметів, що фігурують в бізнесі, — наприклад, запасних частин або упаковок з продукцією, що відпускається. В системі реалізований ряд стандартних блоків, які можуть бути використані в якості складальних елементів для побудови працюючих моделей практично будь-яких процесів, наприклад: джерело заявок, прийняття рішення, обробка завдання. Властивості і поведінка блоків можуть описуватися як точними, так і випадковими величинами. У разі необхідності розробник перевизначає поведінку блоків або задає нові їх класи за допомогою вбудованих базових засобів.

Об’єктна орієнтація системи rethink дозволяє створювати зрозумілі і досить наочні моделі бізнес-процесів, що спрощує освоєння і використання системи непрограмуючими користувачами. Об’єкти, побудовані в результаті моделювання бізнес-процесів, стають природною основою для проектування інформаційних систем підтримки цих процесів. У цьому сенсі засоби системи rethink можуть розглядатися як розвиток case-засобів.

Rethink підтримує анімацію потоків робіт в ході моделювання діяльності компанії. Завдяки цьому менеджер має можливість безпосередньо спостерігати функціонування моделей, що підвищує ступінь його довіри до результатів моделювання. Дана система забезпечує створення ієрархічних моделей, що дозволяють описувати процеси з різним ступенем деталізації. Це гарантує простоту і природність при створенні складних моделей великих компаній.

Всі елементи моделей, включаючи ресурси процесів, можуть модифікуватися безпосередньо під час виконання, результати змін можна побачити відразу ж після їх введення.

Варіюються параметри і вимірювані показники виносяться на окреме вікно сценарію, після чого в результаті прогону моделі автоматично формується звіт. Крім цього, система дозволяє використовувати сценарії для об’єктивного порівняння альтернативних проектів: один і той же сценарій, що описує деяку заздалегідь задану поведінку зовнішнього світу, може застосовуватися для прогону різних моделей. Результати винесені в звіт, є основою для зіставлення та оцінки цих моделей.

При створенні системи rethink фірма gensym не ставила собі за мету запропонувати будь-яку конкретну методологію реінжинірингу. Її завдання-створення зручного універсального засобу для реалізації різних методологій. Система адресована, в першу чергу, консалтинговим фірмам та інформаційним підрозділам великих компаній для втілення їх оригінальних ідей в області реінжинірингу.

Сьогодні rethink використовується в ряді компаній, серед яких патентне відомство сша і компанія xerox, що здійснила реінжиніринг відділення із закупівлі супутніх матеріалів з річним оборотом в 3 млрд.доларів. У компанії xerox при проведенні реінжинірингу спочатку використовувався пакет abc flowcharter, а побудована модель роботи відділення включала 17 процесів і 314 робочих процедур. Аналіз моделі показав, що 70% процедур виявилися непродуктивними. Потім була розроблена нова модель процесів закупівлі, що включає всього 42 робочі процедури. Зіткнувшись з таким істотним скороченням кількості процедур, керівництво компанії поставило питання про працездатність нової організації: чи не виникнуть перед компанією серйозні непередбачені проблеми після того, як вона зробить основні капіталовкладення в реконструкцію відділення? щоб обґрунтувати запропонований проект, було вирішено використовувати систему rethink, за допомогою якої передбачалося дослідити імітаційну модель планованої організації роботи відділення. В результаті кілька процесів довелося знову перепроектувати, що призвело до виграшу в якості проекту, а, отже, знизило ризик невдачі при проведенні реінжинірингу.

Case (computer-aided software engineering) — сукупність методів і засобів проектування інформаційних систем з інтегрованими автоматизованими інструментами, які можуть бути використані в процесі розробки програмного забезпечення.

 • інструменти управління конфігурацією;
 • інструменти моделювання даних;
 • інструменти аналізу та проектування;
 • інструменти перетворення моделей;
 • інструменти редагування програмного коду;
 • інструменти рефакторингу коду;
 • генератори коду;
 • інструменти для побудови uml-діаграм.

теорія реінжинірингу на практиці

Залучення загальної уваги до ідей і практики реінжинірингу (так, наприклад, тільки в сша, де до середини 90-тих реінжиніринг застосовували більше двох третин найбільших компаній, що представляють найширший спектр різноманітних галузей національної економіки, в одному лише 1994 році на консультантів з реінжинірингу було витрачено більше $7 млрд.) пояснюється, не в останню чергу, входженням світової економіки в епоху повсюдного застосування інформаційних технологій на основі масової комп’ютеризації та широкого використання internet.

Наведемо кілька прикладів реалізації можливостей реінжинірингу наПрактиці, в яких відображені основні особливості процесу реінжинірингу, а також виділена роль інформаційних технологій.

Реінжиніринг бізнес процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві: світова і російська практика

Так, наприклад, компанія ibm credit могла б на основі впровадження комп’ютерної мережі в існуючу організаційно-управлінську систему прискорити проходження заявок на кредити всього лише на 10%. У той же час комп’ютеризація зазнали пройшли реінжинірингу бізнес-процесів забезпечила більш ніж 90%-ве зростання продуктивності.

Компанія ford у разі комп’ютеризації існуючого процесу платежів своїм постачальникам могла б відмовитися від 100 з 500 співробітників відділу по роботі з рахунками постачальників, а шляхом реінжинірингу цього процесу з подальшою його комп’ютеризацією вона скоротила чисельність співробітників цього відділу на 400 осіб.

Реінжиніринг бізнес процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві: світова і російська практика

Компанія kodak могла б за рахунок використання сучасних робочих станцій автоматизованого проектування всього на кілька діб скоротити існуючий процес розробки нової продукції і необхідного технологічного обладнання. Однак на основі комп’ютеризації минулого реінжиніринг процесу було досягнуто 50%-ве скорочення термінів розробки.

Завод сатурн компанії general motors відкрив свою базу даних постачальникам. Це дозволило виключити фазу відправки офіційних замовлень на деталі — тепер постачальники самі підвозять необхідні компоненти в заплановані терміни, оскільки їм вже відомі потреби виробництва і графік робіт заводу. В результаті вдалося позбутися трудомісткого листування і скоротити втричі число співробітників у відділі закупівлі деталей.

Цього року unisys corp. Завершила піврічний проект з реінжинірингу у відділі транспорту. При вартості проекту 746 тис.дол. Очікуваний ефект від економії становить 2 млн.дол. Щорічно.

висновок

Всього кілька років тому на заході реінжиніринг бізнес-процесів стояв на першому місці в списку пріоритетів будь-якого консультанта, а джеймса чампі і майкла хаммера, авторів супербестселера «реінжиніринг корпорації», в той час називали гуру. А сьогодні? багато хто вже думає, що реінжиніринг з’явився і зник. Однак це не так.

Дійсно, компанії стали виконувати більшу частину подібної роботи власними силами, тому консультаційним фірмам треба було знайти щось ще, що можна було б продавати. Реінжинірингу проводиться дуже багато, і ще більше буде проводитися в майбутньому.

Існує ще два фактори, що визначають розвиток реінжинірингу сьогодні. Один-це зростання електронної комерції, а другий — стрімкий розвиток erp-систем (системи планування ресурсів підприємства).

Спочатку торкнемося електронної комерції. Коли ви купуєте що-небудь в електронному магазині, то очікуєте, що вашу покупку доставлять на наступний день. Як це відбувається? насправді, щоб гарантовано доставляти нам саме те, що ми замовили, компаніям, які торгують через такі магазини, доводиться заново створювати весь свій ланцюжок поставок. Їм доводиться будувати або створювати зовсім новий склад, зовсім нову систему логістики і зовсім нову систему доставки. Інакше компанія не буде приносити прибуток.

Щодо erp-систем. По суті, постачальники erp-систем кажуть: будь ласка, залиште кілька мільйонів доларів у нас, і ви отримаєте нову компанію, якій вже не буде потрібно реінжиніринг. І процеси в таких системах вже інші, вони більш ефективні, ніж старі процеси. Однак вони підтримуються системою, а не компанією. І тоді компаніям дійсно доводиться змінювати свої процеси, щоб пристосуватися до системи.

Але і це не все. Візьмемо як приклад злиття компаній traveler’s і citicorp. Якщо все, що вони зроблять, зведеться до усунення надмірності, то з цього нічого не вийде. Однак якщо вони зможуть створити компанію з надання фінансових послуг, яку ми будемо сприймати по-іншому, то на світ з’явиться зовсім новий тип компанії. Люди хочуть робити з грошима три речі: враховувати, інвестувати і витрачати. З точки зору споживача, існують різні процеси, асоційовані з кожною з цих дій, а компанії з надання фінансових послуг, як правило, обслуговують всього лише одну або дві дії. Але припустимо, що ми можемо звернутися до по-справжньому високоефективної компанії, яка здатна допомогти нам виконувати всі три дії, причому в електронному вигляді. Але хіба не цим весь час був справжній реінжиніринг? проведення реінжинірингу завжди починалося з питань: «яким чином ви можете переосмислити спосіб ведення вашого бізнесу? яким чином ви можете переосмислити вашу діяльність, щоб домогтися зростання?»саме в цьому суть реінжинірингу .

Але існує і критика реінжинірингу:

 • масові звільнення.
 • реінжинірнг має на увазі, що фактор обмежує зростання ефективності підприємства, — бездіяльність або ж неефективність процесів.
 • реінжинірнг не бере до уваги факт «скутості» фірми.
 • результат може не виправдати очікувань.
 • акцентується увага на продуктивності і технологіях, нехтування людьми в компанії.

Наслідки реінжинірингу бізнес-процесів:

 1. перехід від функціональних піздрозділів до команд процесів.
 2. робота виконавця змінюється від простої до багатопланової.
 3. вимоги до працівників змінюються: від контрольованого виконання поставлених завдань до прийняття самостійних рішень.
 4. змінюються вимоги до підготовки співробітників: від курсів навчання до освіти.
 5. змінюється оцінка ефективності роботи та оплати праці: від оцінки діяльності до оцінки результату.
 6. критерій просування на посаді змінюється: від ефективності виконання роботи до здатності виконувати роботу.
 7. змінюється мета виконавця: від задоволення потреб начальника до задоволення потреб клієнтів.
 8. функції менеджерів змінюються від контролюючим до тренерським.
 9. організаційна структура змінюється від ієрархічної до більш «плоскої».
 10. адміністративні функції змінюються від секретарських до лідируючих.

список літератури

 1. абдікєєв н. М., кисельов а. Д. Управління корпорації і реінжиніринг — м.: інфра-м, 2011.- 382 с.
 2. абдікєєв н. М., реінжиніринг бізнес-процесів. Повний курс mba, м.: інфра-м, 2005р. — 578 с.
 3. в. А.силич, м. П. Силич. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. Посібник-томськ: томськ, держ. Ун-т систем управління і радіоелектроніки, 2007. — 200 с.
 4. робсон м., уллах ф. Практичне керівництво по реінжинірингу бізнес-процесів / пер. З англ. Під ред. Нд. Эриашвили. — м: аудит: юнити, 1997. — 224 с.
 5. ю. Ф. Тельнов «реінжиніринг бізнес-процесів», москва — фінанси і статистика, 2005 р. – 320 с. 2-е видання, перероблене і доповнене.
 6. л. Ю.григор’єв, менеджмент по нотах: технологія побудови ефективних компаній/ — м.: альбіна паблішерс, 2010. — 692 с.
 7. майкл хаммер, джеймс чампі. Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції в бізнесі-м.: манн, іванов і фербер, 2007 р. – 288 с.
 8. андерсен б. Бізнес процеси. Інструменти вдосконалення / м.: ріа «стандарти і якість», 2003. — 272 с, іл. (серія «практичний менеджмент»).
 9. мільнер б.з. Управління знаннями: еволюція і революція в організації — 178 с, 2003р.
 10. б.а. Железко, т. А. Єрмакова, л. П. Володько. Реінжирінг бізнес-процесів: навчальний посібник. — мінськ: книжковий дім: місанта, 2006. — 210
 11. ніколенко н. П. Реінжиніринг страхової компанії. — м.: страхове ревю, 2008
 12. практичний посібник з реінжинірингу бізнес-процесів, майк ротер, джон шук. — he lean enterprise institute, сша, 2009-144с.
 13. ільїн в. В., реінжиніринг бізнес-процесів з використанням aris, — м.: — вільямс, 2008 р, 256с.
 14. оболенський н. Н., практичний реінжиніринг бізнесу. М. — лорі, 2004, 368с.
 15. щенніков с. Ю., реінжиніринг бізнес-процесів. Експертне моделювання, управління та оцінка. — м. « «вісь-89», 2004.-288 с.
 16. мішурова і. В., кутелев в. П., кутелев п. В. Технологія реінжинірингу бізнесу, — м.: березень видавничий центр, 2003 р., 176с.
 17. еліферов в.г., рєпін в. В., бізнес-процеси: регламентація і управління. М: инфра-м, 2005. — 319 с.
 18. скубченко а. І. » рапопорт, б. М. Інжиніринг та моделювання бізнесу-м. : тандем, экмос, 2001. — 239 с
 19. журнал»аудит і фінансовий аналіз» від 02.2008 — «реінжиніринг бізнес-процесів: в пошуках втраченого часу»
 20. мединський в. Р., ильдеменов с. В. ‘реінжиніринг інноваційного підприємництва’, м — юнити, 1999, 414 стор.

Статтю підготували демченков а. А., лапшина е. А., савінова в. М., мельников ст., попов к.