Остромирове євангеліє складається з 249 аркушів. Історія книги

122

Остромирове євангеліє 1056-1057 років-найдавніша датована рукописна книга церковнослов’янською мовою російського ізводу.

За змістом це короткий апракос, тобто службове євангеліє, що містить читання (уривки, що читаються за богослужінням) для кожного дня від великодня до п’ятидесятниці і читання на суботи і неділі для іншої частини року; крім того, воно включає читання по місяцеслову, приурочені до певних дат починаючи з вересня, а також ряд доповнить. Читань на різні потреби (на освячення церкви, «за болящих» тощо).

Книга написана кирилицею на 294 аркушах пергамену (35х30 см) в два стовпці і прикрашена заставками і трьома мініатюрами (на весь аркуш), що зображують святих євангелістів іоанна, луку і марка (лист, на якому повинно було знаходитися зображення святого євангеліста матвія, залишений порожнім), а початок кожного читання відзначено великими ініціалами (великими літерами читань). Мініатюри, заставки та ініціали виконані фарбами із застосуванням накладного золота в худож. Стилі, характерному для візантійських рукописів x-xi століть (наприклад, використані прийоми візантійської перегородчастої емалі); у той же час в ініціалах використовуються елементи, що вказують на вплив західноєвропейської художньої традиції (антропо — і зооморфічні елементи, геометричний орнамент). Текст написаний статутом, двома каліграфічними почерками: листи 2-24 — першим писарем, листи 25-294 — другим писарем; третьому писареві належать золоті заголовки окремих читань. Особливим почерком виконані написи на мініатюрах. На деяких аркушах є вказівки для священика на інтоноване читання тексту-екфонетіческіе знаки (головним чином позначення пауз).

Наприкінці рукопису другим (основним) писарем-дияконом григорієм-зроблено великий запис, в якому повідомляється, що він писав цю книгу з 21.10.1056 року по 12.5.1057 року для новгородського посадника остромира при київському князі ізяславі ярославичі.

Оскільки на першому аркуші пам’ятника є запис скорописом xvii століття [«еуа(г)e е софе йське апрако (с)»], припускають, що остромирове євангеліє зберігалося в софійському соборі новгорода (нині великий новгород). Однак питання про те, де був створений рукопис — у новгороді чи києві, — залишається невирішеним. У 1701 році остромирове євангеліє згадано в опису майна воскресенської церкви верхоспаського собору московського кремля, а в 1720 році за наказом царя петра i воно було відіслано в санкт-петербург поряд з іншими старими книгами, які збирали для написання російської історії. Його виявив я.а. Дружинін, особистий секретар катерини ii, серед речей, що залишилися після смерті імператриці. У 1806 годуон підніс рукопис в дар імператору олександру i, який передав її в імператорську публічну бібліотеку (нині російська національна бібліотека), де вона зберігається і донині під шифром f. П. I.5. Там же, під шифром f. П.i. 58, зберігаються т. Зв. Купріяновскіе, або новгородські, листки — два листа з пергаменному рукопису xi століття, що містила текст євангелія-апракос. Цей уривок був знайдений і.к. Купріяновим в бібліотеці новгородського софійського собору. За текстом, оформленням і екфонетіческім знакам він настільки близький остромірову євангелію, що якщо останнє і не списано безпосередньо з рукопису, до якої належали купріяновскіе листки, то, у всякому разі, для обох пам’ятників можна припускати загальний протограф, причому остромирово євангеліє відстоїть від цього протографа далі, ніж купріяновскіе листки.

Первісний слов’янський переклад євангелія, виконаний кирилом і мефодієм, найкраще зберігся в глаголичних старослов’янських четвероевангеліях — маріїнському і зографському, що містять весь євангельський текст цілком в порядку проходження чотирьох євангелій. Короткі апракоси (в тому числі старослов’янське глаголичне асеманієво євангеліє xi століття) містять текст, вже піддався деякій редактурі. Будучи одним з найдавніших збережених списків короткого апракоса, остромирово євангеліє містить важливі свідчення як початкового перекладу, так і його подальшого редагування. Текст остромирова євангелія часто збігається з асеманієвим євангелієм, причому обидва апракоса протистоять найдавнішим четвероєвангеліям. Однак у порівнянні з асеманієвим євангелієм остромирове євангеліє ще більше віддаляється від початкового перекладу: в ньому відображена редактура, в результаті якої істотно оновлені граматика і лексика того тексту короткого апракоса, який представлений в ассеманієвому євангелії. В остромировому євангелії усунуто давні форми несигматичного і сигматичного атематичного аориста (придошя тощо), умовного способу (бі замінено на бг тощо); в імперфекті замість старого закінчення-шете / — шета в 2-3-му обличчі двоїстого числа і 2-му обличчі множини вживається-сте/- ста, а в двоїстому числі споконвічне закінчення-ті в більшості випадків замінено на-та. Архаїчна лексика початкового перекладу в остромировому євангелії також багато в чому усунена: етер ‘ замінюється на некиі, спгті-на без?ма, съньмъ — на съборъ, шюи — на лэвыи, прэпр@да — на багъряница, вълатися — на погр@жатися, въслэпати — на истэкати, искрь — на близъ, пастгрь — на паст?х ‘ і т.п.; грец. Запозичення витісняються слав. Синонімами: замість vпокріт ‘читається лицемір’, замість стадії-терені і так далі. Характер мовної правки вказує на те, що редактура була здійснена в сх. Болгарія.

В остромировому євангелії досить добре відображені фонетико-орфографічні особливості болгарського протографа, до якого воно сходить. Здебільшого етимологічно правильно вживаються юси @ / b і я/> — букви для позначення носових голосних [ о] і [ᶒ] і їх поєднань з [j]; диякон григорій вживає їх досить коректно не тільки в євангельському тексті, а й у своєму записі. Але оскільки в східнослов’янських діалектах, на відміну від болгарських, носові [о] і [ᶒ] перейшли в [u] і [‘a], писарі остромирова євангелія іноді помиляються і пишуть оґ або a (а після шиплячих) замість юсів (л ?кавгі, к?пель, азгкъ, початок) або, навпаки, юси там, де етимологічно голосний був неносовим (др@гаа, межд@, распьря, сто>ти). Поєднання редукованих ъ та ь) з плавними сонантами р і л в основному пишуться в остромировом євангелії з редукованими після сонантов, як у південнослов’янських текстах, але зустрічаються — насамперед у першого писаря — відображають східнослов’янський рефлекс цих поєднань написання з редукованими перед сонантами: дьржатися, мьртвии, цьркъвь, испълнитися, вьрхъ та ін. Є кілька форм з східнослов’янським рефлексом ж на місці старослов’янського жд: приходжу@, прэже, роженыи, тр?жатися та ін. Замість старослов’янського закінчення-омъ / — емъ в орудному відмінку однини у імен * о-відміни в остромировому євангелії нерідко вживається східнослов’янська флексія-ъмь/ — ь: гласъмь ,ветръмь, д?нарешті, мабуть, східнослов’янської особливістю є закінчення-ть, зазвичай фіксується в остромировому євангелії в 3-му особі дієслів в теперішньому часі відповідно до старослов’янської флексією-т’.

Деякі давньоруські мовні риси відбилися тільки в календарних вказівках месяцеслова і в записі григорія: тут зустрічаються форми з повноголоссям перег’н@в’, новегороде і володимира, форма родового відмінка однини неделе з східнослов’янської флексією-е.у записі григорія вжито дієслово початі (с а замість етимологич. Носового я), характерний для східнослов’янських діалектів і майже не зафіксований у найдавніших південнослов’янських пам’ятках; крім того, тут є синтаксичний русизм — форма безпредложного місцевого відмінка кгеве ‘в києві’.

Першим дослідником і видавцем остромирова євангелія став а.х. Востоков. Вивчення пам’ятника дозволило йому зробити відкриття величезної важливості для славістики: зіставивши форми, в яких в остромирово євангеліє вживаються букви @ / b і я />, з відповідними польськими формами, він встановив, що ці букви позначають носові голосні. З робіт востокова, присвячених остромирову євангелію, в росії почалося наукове вивчення церковнослов’янської мови і церковнослов’янських пам’яток. Надалі остромирове євангеліє ставало предметом численних різнобічних досліджень.

Видання:

Остромирове євангеліє 1056-57 роки: з додатком грецького тексту євангелій і з граматичними поясненнями, видане а.востоковим. Спб., 1843. М., 2007;

Остромирове євангеліє 1056-1057. Факсимільне відтворення. Л.; м., 1988.

остромирове євангеліє: [цифрова копія]. — електронні текстові дані (588 файлів). — (санкт-петербург: російська національна бібліотека, ).-
Режим доступу: інтернет-портал президентської бібліотеки імені б. М. Єльцина.
Оригінал рукописної книги з фонду російської національної бібліотеки, санкт-петербург: остромирове євангеліє. 1056-1057 рр. 294 л. 355 х 290 мм пергамен. Чорнило, кіновар, фарби, творене золото. Шифр: f. П.i. 5.
Зміст: читання короткого апракоса (л. 2а–204в): на 50 днів від пасхи до п’ятидесятниці – переважно читання євангелія від іоанна, 2 читання від луки, 1 читання від марка, 1 читання від матвія (л. 2а–56г); на суботи та неділі від п’ятидесятниці до «нового літа» – євангеліє від матвія (л. 58а–88б); на суботи та неділі «нового літа» – євангеліє від луки (л. 89а–119в); в суботу та неділю м’ясопусним і сиропусним тижнів – одне читання євангелія від луки і три читання від матвія (л. 119в–124в); у суботи і воскресіння великого посту – переважно читання євангелія від марка, три читання від іоанна, одне читання від матвія (л.127–143в); на кожен день страсного тижня – переважно читання євангелій від матвія та іоанна, два читання від марка, одне читання від луки (л. 143в–204в). Євангельські читання ранкові недільні — 11 читань (л.204в–210г). Євангельські читання месяцеслову (л. 210г–288в). Євангельські читання на різні випадки:» на священня церкви » – назва з відсиланням (л. 288в);» в пам’ять страху «(л. 288в–289в);» в перемогу царю на лайки » – назва з відсиланням (л. 289в-289г); «над чорноризцем» — назва з відсиланням (л.289г); «за болящая чоловіка і дружини» – назва з відсиланням (л. 289г); «над олеєм» (л. 289г–120в); «над бесьнующііміся» – назва з відсиланням (л. 290в). Євангельські читання на годиннику страсної п’ятниці (л.290в–294в). — цифрова копія надана російською національною бібліотекою (санкт-петербург) в 2009 р.
Остромирове євангеліє-пам’ятка культури світового значення-зберігається в санкт-петербурзі в російській національній бібліотеці. Виняткове історико-культурне і наукове значення остромирова євангелія визначається тим, що це найдавніша зі збережених східнослов’янська точно датована рукописна книга. На останньому аркуші остромирова євангелія знаходиться післямова, написане рукою диякона григорія, який виконав основну частину роботи з переписування тексту. У цьому післямові диякон григорій повідомляє, що переписав це євангеліє на замовлення іменитого новгородського посадника остромира, у хрещенні йосипа, за правління київського князя ізяслава ярославича (1024-1078 рр., син ярослава мудрого), робота була розпочата 21 жовтня 1056 р. І закінчена 12 травня 1057 р. Остромирове євангеліє написано на пергамені статутом. Книга чудова багатим художнім оформленням, яке виконано фарбами із застосуванням золота в так званому старовізантійському стилі, характерному для візантійських рукописів x–xi ст. У остромировому євангелії три мініатюри (зображення євангелістів іоанна, луки і марка), близько двадцяти вишуканих заставок з орнаментом традиційного емальєрного типу, більше 200 великих ініціалів, орнаментальний малюнок яких жодного разу не повторюється. Унікальною особливістю ініціалів остромирова євангелія є незвичайні антропоморфні і зооморфні елементи, що свідчать про художні зв’язки пам’ятника не тільки з візантійською, а й із західноєвропейською традицією. Остромирове євангеліє відноситься до богослужбового типу книг святого письма. В основній частині тексту книга містить євангельські щоденні читання від великодня до п’ятидесятниці, а також суботні та недільні читання на наступні тижні року. Друга частина включає євангельські читання по місяцю, починаючи з вересня, а також ряд додаткових читань «на різні випадки» (наприклад, на освячення церкви, «в перемогу царю на лайки», за болять чоловіків і жінок). Остромирове євангеліє надійшло в імператорську публічну бібліотеку (нині — російська національна бібліотека) в 1806 р первісний палітурка пам’ятника не дійшов до наших днів. З 1950-х рр. Кодекс зберігається в розплетеному вигляді без палітурки в спеціальному дубовому скриньці. Пам’ятник був відреставрований в 1955 р. — використані матеріали сайту російської національної бібліотеки, розділ «виставки online».

Заставки, зображення євангелістів; у тексті вживається кіновар . Рукопис складається з 294 листів пергамену хорошого, але не вищої якості: є листи з зашитими розрізами і з дірками, які були до написання тексту. Написана дияконом григорієм в-гг. Для новгородського посадника остромира, який в написі книги названий » близьким «(родичем) князя ізяслава ярославича (за гіпотезою анжея поппе, згадана в написі дружина остромира феофана могла бути дочкою володимира святославича і анни візантійської). Рукопис особливо цікава тим, що в її кінці переписувач докладно розповів про обставини її виготовлення і про час роботи:

Слава тобі г(оспод)і ц(ар)ю н(е)б(е)сьниі. Яко подоби ма написати еу(ан)г (е)лие се. Почахъ ж е писати. Вь років (о) .6564. А оконьчахъ е въ лет (о) .6565. Написахъ ж еу(ан)г (е)лие се. Рабоу б(о)жию нареченоу сущоу въ кр(е)щенні иосифъ. А мирьскы остромиръ. Близокоу сущоу изяславоу кънязоу. Ізяславоу ж кънязоу тоді предрьжящоу обидві влади і о (т)ца свого ярослава. І брата свого володимира. Сам же ізяславъ кънязь. Правлааше столъ о (т)ца свого ярослава киеве. А брата свого столъ доручи правити близокоу своемоу остромироу нове городе. Мънога ж років(а)дароуи в’сътяжавъшоумоу еу(ан)г (е) лие се. На оутешение мъногамъ д(у)шамъ кр(ь)стияньскамъ. Та й емоу г(оспод)ь б(ог)ъ бл(агослове)ние с(вя)тихъ еванг (е)листъ. І іоана. Матфеа. Лоукы. Марк (а). І с(вя)тихъ прао (ті)ць. Авраама. І ісаака. І иякова. Самомоу емоу. І подроужию його. Феофан. І чядомъ нею. І подроужіемь чадъ нею. С’дравьствоуіте ж м’нога років (а). Съдрьжаще пороучение своє. Аминъ.

Азъ григории диякон(ъ). Написах ‘ еу(ан)г (е)лие е.та іже горазнее цього напише. То не мози зазьрети і мьне грішьнікоу. Почахъ ж писати м(е)с(я)ца октяб (ря) .21. На памят(ь). Іларіон. А оконьчах (ъ). М (е)с (я) ца. Маия въ.12. На па (ма) т (ь) єпіфана.:. Молю ж вьсехъ почитающихъ не мозете кляти. Нъ исправльше. Почитаите тако бо і с(вя)ти(і) ап(осто)лъ паулъ гл (агол)етъ. Бл (агослови) ті. А не кленете. .:. Аминъ.:.

Остромирове євангеліє. Лист 271 об.

Тим самим «остромирове євангеліє» — найдавніший точно датований об’ємний рукописний пам’ятник, створений на русі.

Вважається, що воно вперше було виявлено в 1701 році (зазначено в опису одного з храмів московського кремля). У 1720 році відіслано, поряд з іншими старими книгами, за наказом петра i в санкт-петербург. Потім сліди його губляться до 1805 року, коли воно було виявлено серед речей в гардеробі покійної катерини ii. Олександр i розпорядився передати книгу в імператорську публічну бібліотеку (нині російська національна бібліотека , санкт-петербург), де вона зберігається і понині. Рукопис був прикрашений палітуркою-окладом з дорогоцінним камінням, через що мало не загинула: в 1932 році її, розбивши вітрину, викрав водопровідник. На щастя, зловмисник, відірвавши палітурку, закинув рукопис в шафу (за іншими відомостями — на шафу), де її незабаром знайшли. Заново переплітати не стали.

З початку xix століття почалося і наукове вивчення рукопису. Вперше «остромирове євангеліє» було видано а. X. Востоковим у м. З додатком короткої граматики, словника і грецького підрядкового тексту. Для цього видання (не факсимільного, а складального) був виготовлений спеціальний слов’янський шрифт, по можливості точно відтворює почерк оригіналу. (існує репринт: wiesbaden, 1964.) пізніше вийшли і факсимільні видання (чорно-біле 1883 року; кольорове подарункове у форматі оригіналу: л.: аврора, 1988). Неодноразово видавався текст пам’ятника. Розлогі його уривки входили в обов’язкову програму дореволюційних шкіл.

Багато в чому на основі його матеріалу були створені сучасні граматики і словники старослов’янської мови. Пам’ятнику і його мові присвячено чимало досліджень, проте мова цього рукопису, особливості її словника як і раніше вимагають грунтовного вивчення.

Мова рукопису

На відміну від інших пам’яток xi ст .в «остромировому євангелії» спостерігається правильна передача редукованих голосних звуків буквами ъ, ь. Дана фонетична особливість була спільною для старослов’янської та інших слов’янських мов, тому російський переписувач за традицією добре передавав її на письмі, хоча вона в той час вже зникала. Там же, де в xi ст. Вже спостерігалися відмінності між старослов’янськими і російськими особливостями, переписувач мимоволі їх змішував. Це дозволяє ідентифікувати «остромирове євангеліє» як один з перших пам’яток старослов’янської мови російської редакції.

Остромирове євангеліє має виняткове значення для зіставлення старослов’янських і давньоруських особливостей у пам’ятках xi ст. Тут спостерігається ряд давньоруських рис. До таких рис в першу чергу відноситься змішання букв, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ позначали носовіГолосні, з буквами ѹ, ю, я . У давньоруській мові xi ст. Носові голосні звуки, характерні раніше для всіх слов’янських мов, вже збіглися зі звуками ѹ, ю, я . Тому григорій, переписуючи старослов’янський текст, не завжди правильно передавав на листі відповідні літери. Він пише:

 • рабѫ замість рабѹ
 • въкѹсить замість въкѫситъ
 • нѹждѫ замість нѫждѫ
 • землю замість землѭ і ін.

Замість старослов’янських поєднань ръ, лъ, рь, ль, передавали складові л і р , іноді вживаються давньоруські поєднання редукованих з плавними л , р :

 • вьрхъ замість врьхъ
 • напълнишѧ замість наплънишѧ
 • скърбь замість скръбь і ін.

Особливо часто в пам’ятнику зустрічаються давньоруські закінчення дієслів третьої особи однини і множини-ть :

 • сѫть замість сѫтъ
 • їмтьть замість імѫтъ
 • дасть замість даст ‘
 • бисть замість бистъ і ін.

У євангельському тексті григорій послідовно передає старослов’янські неповоголосні форми слів: гладъ, глава, гласъ і ін. У післямові він користується давньоруськими повноголосними формами слів: въ новѣгородѣ, владимиръ і ін.

Посилання

Див .також

Wikimedia foundation. 2010 .

Дивитися що таке «остромирово євангеліє» в інших словниках:

  Остромирове євангеліє, найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції (1056 57). Названий по імені замовника остромира. Пергаментний рукопис з високохудожніми мініатюрами, написаний кирилицею; містить … … Російська історія

  Остромирове євангеліє-найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції (1056 1057 рр.). Названо по імені новгородського посадника остромира, для якого євангеліє було переписано на русі дияконом григорієм з болгарського оригіналу…. … юридична енциклопедія

  Сучасна енциклопедія

  Найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції (1056 57); містить тижневі євангельські читання; названо по імені замовника остромира. Найцінніший пам’ятник південнослов’янської та східнослов’янської мов, зразок … … великий енциклопедичний словник

  Остромирове євангеліє-остромирове євангеліє, найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції (1056 57); містить тижневі читання. Названо по імені замовника новгородського княжого посадника остромира. Цінне джерело для вивчення південно … ілюстрований енциклопедичний словник

  Остромирове євангеліє, сер. Xi століття … Вікіпедія

  Найдавніший датований пам’ятник старослов’янської і давньоруської писемності (1056 57); містить тижневі євангельські читання; названо по імені замовника остромира. Найцінніший пам’ятник культури і мистецтва книги стародавньої русі (3 мініатюри з… … енциклопедичний словник

  Найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції( 1056 57); названий по імені новгородського воєводи і посадника остромира, для якого був переписаний на русі дияконом григорієм з болгарського оригіналу. Зберігається … велика радянська енциклопедія

  Один з найдавніших пам’яток церковно слов’янської писемності і найдавніший пам’ятник російської редакції. Писано в 1056 57 рр. Для новгородського посадника остромира (у хрещенні йосипа) дияконом григорієм. Остромирове євангеліє відмінно збереглася… … енциклопедичний словник ф. А. Брокгауза і і. А. Ефрона

  Остромирове євангеліє-найстаріша зі збережених датованих ін.рос. (і слав.) рукописних книг. Відомості про походження рукопису містяться в післямові (приписці), до рої знаходиться на останньому, 294 м аркуші рукопису і є першим дійшов до нас автографом др … російський гуманітарний енциклопедичний словник

Книги

 • остромирове євангеліє 1056-57 року. З додатком грецького тексту євангелій і граматичними поясненнями,. Остромирове євангеліє, рукопис на пергамені в лист (довжиною в 8 вершків, а шириною без малого в 7 вершків), містить в собі 294 листа красивого статутного листи в два стовпці. Це євангеліє…

Один з найдавніших пам’яток церковно-слов’янської писемності і найдавніший пам’ятник російської редакції. Писано в 1056-57 рр.для новгородського посадника остромира (у хрещенні йосипа) дияконом григорієм. Остромирове євангеліє-відмінно збереглася пергаментний рукопис красивого письма (довжина 8 вершків, ширина трохи менше 7 вершків) на 294 аркушах, з яких на трьох поміщені мальовничі зображення євангелістів іоанна, луки і марка, а два залишилися не записаними. Євангельський текст писаний у 2 стовпці, по 18 рядків у кожному, великим статутом; середнім статутом писані змісту євангельських читань і календар, дрібним — післямова. О. Євангеліє-апракос( тижневе); євангельські читання розташовані в ньому по тижнях, починаючи з великодня. Напис» євангеліє софійське апракос » вказує на те, що о.євангеліє належало новгородському софійському собору. Близько 1700 р воно зберігалося в воскресеннской ризниці майстерні збройової палати; в 1720 р було витребувано в спб. І в 1806 р було знайдено я.в. Дружиніним в покоях катерини ii. Олександр i повелів зберігати його в імператорській публічній бібліотеці. Перша звістка у пресі про о. Євангелії з’явилося в журналі «ліцей» (1806, ч.2). З 1814 р.о. Євангеліє став вивчати востоків. До видання о. Євангелія джерелами для вивчення церковно-слов’янської мови були збірник клоца, виданий копітаром, і фрейзінгенські статті. У що вийшов в 1820 р знаменитому «міркуванні про слов’янську мову» востоков вперше привернув до вивчення філологічні дані остромирова євангелія і усвідомив, керуючись ним, значення юсів в давньокерковнослов’янською мовою.

Оригінал о. Євангелія, ймовірно, був югославянського походження. Російський переписувач поставився до своєї праці з чудовою акуратністю; цим пояснюється велика витриманість правопису пам’ятника, яке григорій намагався зберегти; в о.євангелії мало помітно вплив російського говору. Зважаючи на це о. Євангеліє довго відігравало першорядну роль при виявленні властивостей староцерковнослов’янської мови; але навіть і тепер, з відкриттям інших сучасних о.євангелію пам’яток церковно-слов’янської писемності так званої «паннонской редакції» (як євангелія зографське, маріїнське), значення його в філологічному відношенні велике. Те обставина, що переписувач дуже ретельно поставився до вживання юсов, до невластивого російській мові зображенню ръ , лъ , рь , змушує думати, що далеко не всі особливості, що відрізняють о. Євангеліє від сучасних йому інших старослов’янських пам’яток, можуть бути віднесені на рахунок російського впливу. До безсумнівно древнім особливостям о. Євангелія, колишнім в його оригіналі, відносяться: 1) збереження глухих ъ і ь , які пропускаються дуже рідко; 2) вживання ть в 3 єдностей. І множ. Чисел у відмінюванні дієслів; 3) постійне вживання епентетичного л (земл і, приступл ь). З іншого боку, в порівнянні з «паннонськими пам’ятниками», о.євангелію незнайоме, наприклад, вживання простого і складного нетематичного аористів. Число русизмів в правописі і в формах о. Євангелія невелика; сюди належать: 1) деякі помилки проти вживання юсів і заміна їх через у , ю , я ; 2) змішання е і ; 3) вживання ж замість жд ; 4) написання ър , ъръ і т.п.; 5) 3 випадки повноголосся, з яких два припадають на післямову і тільки один на самий текст о. Євангелія. Мініатюри, що зображують апостолів, належать швидше за все руці приїжджого грека; вони не вклеєні, а виконані на тому ж пергаменті, що і саме о.євангеліє. Художник засвоїв і вніс у свої зображення техніку так званої інкрустованої емалі, що була тоді у винятковому вживанні у візантії; можливо, ці мініатюри — тільки копії візантійських мініатюр. Переписувачу (а не художнику) належить виконання ряду заставок і численних заголовних букв.

Вперше, за дорученням академії наук, о. Євангеліє видано востоковим («о.євангеліє, з додатком грецького тексту євангелій і граматичних пояснень», спб., 1843). Видання ганки (прага, 1853) в науковому відношенні незадовільно. Є два факсимільних видання і. Савінкова («о. Євангеліє, що зберігається в імператорській публічній бібліотеці», 1-е вид., спб., 1883; 2-е. Вид., спб., 1889). Про мову о. Євангелія писали: востоков (у вид. 1843; перепеч. У книзі «філологічні спостереження» востокова, спб., 1865); л.і. Срезневський, «стародавні слов’янські пам’ятники нового письма» (спб., 1868); m. M. Козловський, «дослідження про мову о. Євангелія «(в»дослідженнях з російської мови», вид. Академії наук, т. I, спб., 1895, і окремо, спб., 1886); а. А.шахматов і в. Н. Щепкін (доповнення з мови о. Євангелія до «граматики старослов’янської мови» лєскіна, переклад з німецької, м., 1890). Про» мініатюри о.євангелія «см. Ст. К. Герца в» літописах російської літератури», 1860, т. Iii.

А. Ляшенко.

 • — найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції. Названий по імені замовника остромира. Пергаментний рукопис з високохудожніми мініатюрами, написаний кирилицею…

  Російська енциклопедія

 • — ранньохрист. Тексти, що оповідають про земне життя ісуса христа. З декількох десятків написаних е. Тільки 4 визнані церквою канонічними, тобто священними…

  Античний світ. Словник-довідник

 • — , приписуване ісусу христу послання, а також ранньохристиянські твори, що оповідають про життя і вчення ісуса христа…

  Словник античності

 • — …

  Літературна енциклопедія

 • — один з найдавніших пам’яток церковно-слов’янської писемності і найдавніший пам’ятник російської редакції. Написано в 1056-1057 роках для новгородського посадника остромира дияконом григорієм…

  Православний енциклопедичний словник

 • — благовістя, радісна звістка; блага звістка про те, що спаситель прийшов на землю врятувати людей від влади диявола, гріха і вічної смерті і дати людям вічне спасіння — царство небесне…

  Короткий церковнослов’янський словник

 • — перші чотири книги нового завіту. Перші три книги називаються синоптичними, так як в їх змісті дуже багато спільного…

  Російська енциклопедія

 • — загальна назва для перших чотирьох книг новозавітної частини біблії. Слово «євангеліє»походить від грецького ευ»…
 • — один з найдавніших пам’яток церковно-слов’янської писемності і найдавніший пам’ятник російської редакції. Писано в 1056-57 рр.для новгородського посадника остромира дияконом григорієм…

  Енциклопедичний словник брокгауза і євфрона

 • — найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції…

  Велика радянська енциклопедія

 • — найдавніший датований пам’ятник старослов’янської писемності російської редакції; містить тижневі читання. Названо по імені замовника-новгородського княжого посадника остромира…

  Сучасна енциклопедія

 • — грецьке-euaggelion . Латинське-evangelium . Слово стало широко використовуватися вже в iii ст. І міцно закріпилося в багатьох європейських мовах…

  Етимологічний словник російської мови семенова

 • — запозичень. З ст. — сл. Яз., де воно з грец. Euaggelion «»<» добра звістка«, складання eu» добро, добре, благо «і aggelia»звістка". Див ангел, благородний...

  Етимологічний словник російської мови

 • — @font-face {font-family: «churcharial»; src:url;} span {font-size:17px;font-weight: normal !important; font-family: «churcharial», arial, serif;}  =  сущ. Гречка. Εὐαγγέλιον — благовістя…

  Словник церковнослов’янської мови

 • — остромирове євангеліє пор. Пам’ятник писемності…

  Тлумачний словник єфремової

 • — остром»ирово їв»…

  Російський орфографічний словник

«остромирове євангеліє» у книгах

Євангеліє

з книги апостольське християнство (1-100 р. По р. Х.) автора шафф філіп

Євангеліє справедливість переказу підтверджує сама книга: вона заснована на апостольській проповіді петра, але є найкоротшим і найменш повним з усіх євангелій, хоча і рясніє важливими подробицями. Вона несе на собі відбиток сангвінічного, імпульсивного

Євангеліє

з книги великий обман. Вигадана історія європи автора топпер уве

Євангеліє ймовірно, новий завіт був написаний грецькою, тодішньою койною (інтернаціональною мовою) східного середземномор’я. Семітських оригіналів не існує. Вважається, що тон задала грецька септуагінта.наука, однак, не в змозі виключити і написання

Остромирово євангеліє

з книги реліквії правителів світу автора миколаїв микола миколайович

Остромирово євангеліє остромирово євангеліє є найдавнішою рукописною книгою на русі. 21 жовтня 1056 диякон григорій вивів першу його букву. 12 травня наступного року накреслив останню. З тих пір кожен, хто хоча б ненадовго брав книгу в руки, відчував

Остромирове євангеліє

з книги енциклопедичний словник (н-о) автора брокгауз ф. А.

Остромирове євангеліє, остромирове євангеліє – одна з найдавніших пам’яток церк.- слов’янськ. Писемності і найдавніший пам’ятник російської редакції. Писано в 1056-57 р для новгородського посадника остромира (у хрещенні йосипа) дияконом григорієм. Остромирове євангеліє-

Остромирове євангеліє

з книги велика радянська енциклопедія (ос) автора бсе

Глава 4. Сумнівні тексти-частина ii. Євангеліє від петра, євангеліє еджертона, євангеліє від марії і таємне євангеліє від марка

з книги сфабрикований ісус автора еванс крейг

У вас в хрестоматії все євангеліє та євангеліє…

з книги автора

У вас в хрестоматії все євангеліє та євангеліє… — ви займалися історією російської літературної мови. Такого роду заняття неминуче пов’язані із заняттями церковною історією. За радянських часів це нерідко призводило до проблем, наприклад, що став сьогодні класичним

4 коли євангеліє зовсім не євангеліє?

з книги юда і євангеліє ісуса автора райт том

4 коли євангеліє зовсім не євангеліє? як тільки євангеліє іуди вийшло з друку, у пресі з’явилася стаття доктора саймона гетеркоула з абердинського університету, в якій він заявив, що публікація євангелія нагадує пред’явлення документа, що видається за щоденник

з книги великий обман [науковий погляд на авторство священних текстів] автора ерман барт д.

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми) майже одночасно з протоевангелием якова набула поширення інша сфабриковані книга про ісуса, відома зараз як євангеліє дитинства, або євангеліє від фоми. В її основу покладено питання, яким століттями задавалося

«остромирове євангеліє»

з книги бібліологічний словник автора мень олександр

«остромирове євангеліє«рукописне *» євангеліє апракос», переписане в 1056-57 дияконом григорієм для новгородського посадника остромира (у хрещенні йосипа), близького до кн. Ізяславу. О. Є. — один з найдавніших церк. — слава. Бібл. Списків, що з’явилися на русі. Текст написаний

Тлумачна біблія том 10 євангеліє від марка введення в євангеліє від марка біблійні дані про особу св. Марка

автора лопухін олександр

Тлумачна біблія том 10 євангеліє від марка введення в євангеліє від марка біблійні дані про особу св. Марка власне ім’я письменника другого євангелія було іоанн, — марк (???????) було його прізвисько. Останнє було прийнято ним, ймовірно, тоді, коли варнава і савл,

Євангеліє від іоанна введення в євангеліє від іоанна свідоцтво давньохристиянського переказу про походження четвертого євангелія

з книги тлумачна біблія. Том 10 автора лопухін олександр

Євангеліє від іоанна введення в євангеліє від іоанна свідоцтво давньохристиянського переказу про походження четвертого євангелія переконання православної церкви в тому, що письменником четвертого євангелія був коханий учень христов, апостол іоанн, засноване на

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми)

автора свєнціцька ірина сергіївна

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми)

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми) {1}

з книги апокрифи древніх християн автора свєнціцька ірина сергіївна

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми) {1} i. Я, фома ізраїльтянин {2}, розповідаю, щоб ви дізналися, брати серед язичників, що всі події дитинства господа нашого ісуса христа і його великі діяння, які він зробив після того, як народився у нашій країні. Початок такий.ii. Коли

Євангеліє дитинства (євангеліє від фоми)

з книги апокрифи древніх християн автора свєнціцька ірина сергіївна

На останньому аркуші остромирова євангелія написано (в перекладі на сучасну російську мову): «слава тобі, господи цар небесний, за те, що удостоїв мене написати це євангеліє. Почав же я його писати в році 1056-м, а закінчив у році 1057-м.написав же я його для раба божого, названого в хрещенні йосип, а по-мирському остромир, який був властивим князя ізяслава. Князь же ізяслав тоді володів обома областями-батька свого ярослава і брата свого володимира. Сам же князь ізяслав керував престолом батька свого ярослава в києві, а престол свого брата вінДоручив керувати своєму властивому остромиру в новгороді. Дай же, боже, багато років життя дав кошти на це євангеліє для розради багатьох християнських душ. Дай йому, господь, благословення святих євангелістів іоанна, матвія, луки, марка і святих праотців авраама, ісаака і якова — йому самому і його дружині феофані і їх дітям з подружжям. Живіть благополучно багато років, керуючи тим, що доручено вам. Амінь.

Я, диякон григорій, написав це євангеліє. Той же, хто краще мене напише, — не засуджуй мене грішного. Почав же писати місяці жовтня 21-го в день пам’яті святого іларіона, а закінчив 12 травня в день пам’яті святого єпіфана. Прошу ж усіх, які читатимуть, — не засуджуйте, а виправляйте і читайте. Так і апостол павло каже: благословіть, а не засуджуйте. Амінь»»

Ця приписка-післямова-данина давньої, ще візантійської традиції: закінчивши свою нелегку працю, книгописці дякували богові, іноді славили замовника книги, обов’язково вибачалися перед майбутніми читачами за помилки, допущені при листуванні, і просили їх виправляти. До цього диякон григорій додав від себе вказівку на соціальне становище замовника книги, коротко змалювавши внутрішньополітичну ситуацію часу її створення.

Відомості про походження остромирова євангелія, що містяться в самій цій книзі, підтверджуються історичними джерелами. Подальша доля пам’ятника документально простежується лише з початку xviii століття. Остромирове євангеліє названо в опису майна однієї з церков московського кремля, складеної в 1701 році; укладач опису, очевидно, зрозумів значення цієї книги і відзначив дату її створення. У копію опису, зняту в 1720 році, додано післямову диякона григорія. Цього року імператор петро i видав указ про те, щоб «у всіх монастирях… І соборах колишні жалувані грамоти… І історичні рукописні книги переглянути і переписати… І ті переписні книги послати в сенат»» і в тому ж році остромирове євангеліє було відіслано з москви в нову столицю російської імперії — санкт-петербург. Знахідка його серед майна імператриці катерини ii не повинна дивувати: російська цариця виявляла інтерес до російської історії. Знайдене євангеліє імператор олександр i розпорядився передати в тодішню імператорську бібліотеку-нині державну публічну бібліотеку імені м.є.салтикова-щедріна в ленінграді, де воно зберігається і тепер (гпб, р. П. 1. 5).

Його переписувачу — диякону, звичайно, добре були відомі правила читання біблійних текстів. Розкішне художнє оформлення остромирова євангелія і його відмінне збереження свідчать про те, що воно з самого початку не призначалося для повсякденного вживання. Якщо ж мати на увазі, що ця книга була створена на замовлення багатої і знатної людини, співправителя київського князя, що мав, звичайно, широкі можливості вибору майстрів, то постать диякона григорія стає ще більш значною. По всій видимості, він служив або в княжій, або в посадницькій церкві, де святкові богослужіння відправлялися особливо урочисто. Бути може, своє видатне становище серед «придворного» духовенства, незважаючи на невисокий духовний сан (диякон — одна з нижчих ступенів православної церковної ієрархії), він зазначив тим, що в післямові накреслив своє ім’я найбільшими малими літерами.

Аналізуючи художнє оформлення остромирова євангелія, не можна ні на хвилину забувати про функціональне призначення цієї книги — її «звучанні «під час урочистого читання»привселюдно». Російську книгу з самого початку її існування слід розглядати як синтез словесного і образотворчого мистецтва. Це, як уже було сказано, акцентувалося при виготовленні «звучить» книги — співочої або призначеної для гучного читання. Більш того, як стверджує радянський мистецтвознавець о.і. Подобєдова, «розстановка розпізнавальних знаків для читця викликала до життя перш за все орнаментальне оздоблення книги».

Всі елементи художнього оформлення стародавньої рукописної книги присутні в остромировому євангелії навіть в розгорнутому вигляді, і це підкріплює впевненість в тому, що найраніша зі збережених датованих російських книг є не першою книгою стародавньої русі, вона — результат і свідчення швидкого розвитку мистецтва книги.

Перша сторінка остромирова євангелія-чиста, без тексту і будь-яких прикрас; на ній є тільки посліду пізнішої скорописом:»євангеліє софійське апракос». Перша сторінка древніх рукописних книг, яка безпосередньо стикалася з верхньою дошкою палітурки, завжди дерев’яного, терлася об нього, що неминуче призвело б до стирання фарб тексту або орнаменту. Тому першу сторінку пергаменних книг завжди залишали чистою, а іноді і приклеювали до верхньої дошки палітурки. При пізніших переплетеннях таких книг на початку і в кінці блоку пришивалися паперові, так звані захисні листи; при цьому перший лист відділявся від дошки палітурки. Сліди приклеювання першого аркуша до дошки палітурки залишилися і в гостромировому євангелії. Судячи зі згаданої вище посліді на першій сторінці, що датується не раніше ніж xvi століттям, яка, природно, могла з’явитися тільки після відклеювання першого аркуша від кришки палітурки, книга позбулася свого старовинного палітурки принаймні чотири століття тому.

Перший аркуш тексту остромирова євангелія увінчаний великою заставкою-рамкою, заповненою так само, як і мініатюри, барвистим орнаментом візантійського стилю. У неї золотом вписаний заголовок першого читання:»євангеліє від іоанна, глава 1″. Сам текст починається великою, барвистою з золотом, великою літерою-ініціалом н (сучасне і), з якого починався текст євангельського читання на перший день свята великодня: (на початку було слово).

Перша заставка остромирова євангелія, виконана, як і всі інші деталі його художнього оформлення, вельми щільними,» важкими » фарбами, що мають таку рельєфність, що вони здаються накладними, просвічує крізь пергамен. Тому текст на звороті аркуша написаний нижче його верхнього краю, на тій відстані, яку займає ця заставка. Продовження тексту тут кимось із читців було пізніше наведене щільною чорною фарбою — вельми акуратно, по всіх деталях букв. (подібне зустрічається і надалі.) при цьому були поновлені яскраво-червоною кіновар’ю і екфонетіческіе знаки, проте над деякими з них залишилися не наведеними рисочки — «покриття». У цьому відбилася еволюція екфонетіческіх знаків: до часу наведення даного тексту деякі з них зазнали змін у своєму накресленні і значенні.

Перше читання остромирова євангелія закінчується в другому стовпці листа 3, що відзначено особливими знаками, що стоять за його останнім словом. Після цього золотом, як і всі заголовки читань надалі, написані вказівки для другого читання: день, коли воно читається, — «у понеділок святий (тобто пасхальної — н. Р.) тижня святих апостолів», «глас» — один з восьми канонічних наспівів православної церкви, на який в даний день покладається перед початком євангельського читання співати «алілуя» (хвалу господу), і який вірш з псалтирі покладається при цьому вимовляти. Закінчується заголовок вказівкою на джерело чергового читання — «від іоанна, глава 8».

За таким планом складені наступні заголовки читань першої частини остромирова євангелія. Склад заголовків першої частини лише злегка варіюється (в деяких з них не позначена, наприклад, «алілуя»). Зате справді дивовижною варіантністю характеризується розмалювання наступного за заголовком елемента художнього оформлення остромирова євангелія — його чудових ініціалів.

Перший вивчав цю книгу мистецтвознавець в. В. Стасов зазначив, як вже було сказано, в них особливості, не відомі у візантійських книгах попередніх століть. В. Н. Лазарєв також пише про «незвичайності «для візантійських книг ініціалів найстарішої російської книги, про» реалістичної» трактуванні їх антропоморфних і зооморфних елементів. А. Н. Свірін відзначає схожість манери виконання ініціалів остромирова євангелія з прийомами монументальної, фрескової, живопису, а також присутність східних елементів.

Різноманітність прийомів конструювання та орнаментації ініціалів остромирова євангелія, як це не здасться парадоксальним, можна пояснити одноманітністю самих ініціалів. Переважна більшість євангельських читань починається словами: або (в той час) або (сказав господь).

Слідом за цими однаковими зачинами слід новий текст різного змісту, емоційного звучання і манери викладу. І всі ці відтінки повинні були бути передані читцем-виконавцем. Диякон григорій вважав за необхідне відзначити різноманітність змісту і манери викладу євангельських читань насамперед варіантністю їх початкових букв, яка вражає всіх, хто звертається до цієї книги. У ній намальовано в якості початкових букв читань 135 великихІніціалів в і 88-р, причому малюнок ні в одному з них не повторюється! крім того, чотири рази зустрічаються ініціали н (сучасне і), тричі — п, по одному б, с, к і деякі інші.

Якщо припустити, що над ініціалами остромирова євангелія працювали кілька художників, і це цілком ймовірно, то здається, що на цих аркушах вони немов змагаються один з одним у винахідливості. І той, хто любив малювати лики, після того як його колеги зобразили таких різноманітних звірів, як ніби вирішив також намалювати щось для себе незвичайне. Так, на аркуші 27 з’являється красиве, швидше за все жіноче, обличчя, намальоване, як і голови звірів, в профіль. Через чотири листа, також в навершии ініціала р, намальований той же профіль, проте тут до підборіддя домальований білилами по блакитному фону орнаментальний візерунок, і вийшла голова старого (л. 32 об.).

На звороті аркуша 56 закінчується перший цикл читань остромирова євангелія — від великодня до трійці, що складається майже цілком з фрагментів євангелія від іоанна. Наступний цикл починається читаннями від матвія, і перед ним залишений чистий аркуш, ймовірно, для зображення євангеліста. Чому мініатюра залишилася ненарисованою-невідомо; це одна з не розгаданих поки таємниць.

Слід особливо відзначити ініціал в на звороті листа 66: його нижню частину утворює зелена з червоним фігура напівзвір’я, полуптіци. За визначенням а. Н. Свіріна, це-давньоіранське божество сенмурв-паскудж, зображення якого відомі з предметів прикладного мистецтва і тканин епохи перської династії сасанідів (iii-vii ст.). При цьому наголошується, що подібні фігури відомі і по пам’ятниках російської архітектури — в декоративних рельєфах соборів володимиро-суздальської русі, — і висловлюється припущення про відповідність сенмурва давньослов’янському божеству симарглу, згадуваному в російських літописах (71, с.56). Якщо це так, то чи не можна припустити і в деяких інших зооморфних ініціалах остромирова євангелія відображення образів давньоруських язичницьких божеств, яке ми бачимо, наприклад, в тератологічному орнаменті російських книг xiv-xv століть? і може бути, в ініціалах найстарішої російської книги відбилося те двовір’я-суміш язичництва з християнством, яке привертає в даний час пильну увагу вчених? в орнаментиці книги, створеної в перше століття християнства на русі, вплив цього двовір’я має проявитися сильніше, ніж в оздобленні книг наступних століть.

При всій різноманітності графіки і забарвлення ініціалів остромирова євангелія в них відчувається єдність художньої школи, чого не можна сказати щодо мініатюр цієї книги. Дві ж з них, вшиті, швидше за все були замовлені» на стороні«, і художники явно не працювали разом з писарем і»златописцем». Що ж стосується розмальовки ініціалів, то останні точно вписуються в текст, і неможливо навіть допустити, що вони були зроблені пізніше часу написання тексту остромирова євангелія. Здається, що орнаментники, так само як і «златописець», сиділи поруч з книгописцем, який, закінчивши писати чергове читання, поступався своїм місцем спочатку «златописцю», а потім — орнаментщикам. Втім, представляється можливим ще одне припущення: чи не міг сам писар якщо не розмалювати, то хоча б «знаменувати», тобто позначати, контури ініціалів. Н. М. Карійський, ототожнив писаря перших двадцяти чотирьох аркушів остромирова євангелія зі «златописцем», допускає можливість його участі в орнаментації ініціалів.

Вивчення остромирова євангелія здійснюється сьогодні за кількома напрямками. Це, перш за все, продовження традиційного його вивчення в якості пам’ятника давньослов’янської мови. Вимагає продовження розпочате ще в. В. Стасовим мистецтвознавче дослідження остромирова євангелія. Особливу увагу варто приділити цій книзі як пам’ятнику одночасно і словесного, і музичного мистецтва. І звичайно ж, уточнення місця остромирова євангелія в історії російської книги вимагає його подальшого книгознавчого вивчення.

Що може дати для історії російської книги дослідження долі одного лише післямови диякона григорія, видно з наступного. Як вже було сказано на початку цієї статті, традиція післямов книгописців сходить до візантійської книги. Найстаріша з таких збережених російських приписок була зроблена за 10 років до остромирова євангелія. Диякон григорій вніс в цю традицію новий елемент, історичний, що отримав розвиток в подальшій історії російської книги. Російські книгописці наступних століть часто робили приписки до виготовлялися ними книг. При цьому багато з них, подібно григорію, не обмежувалися традиційними і обов’язковими елементами, а в своїх приписках відзначали також хвилювали їх події, іноді цитували літературні пам’ятники, і не тільки книги святого письма. Досить навести лише один приклад-знамениту приписку до апостола 1307 року, в якій невідомий писар, відзначаючи те зло, яке приносили народу княжі міжусобиці, цитує чудовий пам’ятник російської літератури кінця xii століття «слово о полку ігоревім». Цитата з іншого шедевра, «слова про закон і благодать» (xi ст.), наводиться в так званому списком євангелії 1339 року, написаному на замовлення «збирача землі руської» після довгих князівських міжусобиць і іноземного ярма — московського князя івана калити. Таким чином у розпорядженні дослідників є документальне свідчення утвердження на московській землі традиції післямови остромирова євангелія. Тому не випадково знамените післямова до першої російської друкованої книги-апостолу 1564 року, виданому іваном федоровим, — так явно перегукується з аналогічною частиною найстарішої російської датованої рукописної книги.

Нарешті, при вивченні остромирова євангелія варто звернути увагу і на те, що прямо і безпосередньо відноситься в ньому до самого диякона григорія. Ця людина, безсумнівно, був не тільки головним виконавцем замовлення остромира: він всією душею віддався справі створення цієї книги і зумів підібрати і об’єднати навколо себе майстрів-однодумців, щоб спільними зусиллями створити справжній шедевр — видатний пам’ятник давньослов’янської писемності і мистецтва книги стародавньої русі.

(розов м. М. Остромирове євангеліє апракос 1056-1057 років – найстаріший пам’ятник слов’янської писемності і мистецтва книги стародавньої русі// остромирове євангеліє 1056 – 1057. Л.; м., 1988.)